Đề tài: Vấn đề lợi nhuận với việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong SX của Doanh nghiệp nước ta hiện nay


Mục lục

Phần 1: Lời nói đầu 1

Phần 2: Nội dung 2


Chương I: Sự cần thiết nâng cao hiệu quả kinh tế
trong sản xuất của các doanh nghiệp
.
I- Vấn đề lợi nhuận trong CNTB
1-Lý luận của Marx về lợi nhuận.
2-Quá trình chuyển hoá từ giá trị hàng hoá sang giá cả sản xuất.
3- Các hình thức của lợi nhuận.
II- Cơ chế mới ở nước ta & những yêu cầu trong
SXKD trong cơ chế mới.
1- Cơ chế thị trường.
2- Sự thay đổi cơ chế và các chính sách vĩ mô.
3- Tác động của cơ chế mới dẫn đến những yêu cầu, đòi hỏi trong SXKD
III- Vấn đề lợi nhuận của DN trong cơ chế mới
1-Quan niệm về lợi nhuận trong CNXH.
2- Lợi nhuận của DN trong cơ chế mới

Chương II: Thực trạngvà các giải pháp để nâng cao hiệu quả kinh tế của các DN .
I- Thực trạng về sản xuất kinh doanh của DN nước ta.
1- Những tích cực trong sản xuất kinh doanh.
2- Những hạn chế trong sản xuất kinh doanh.
II-Giải pháp
1- Vấn đề đặt ra đối với hiệu quả SXKD

Phần 3: Kết luận 25


Xem Thêm: Vấn đề lợi nhuận với việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của Doanh nghiệp nước ta hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vấn đề lợi nhuận với việc nâng cao hiệu quả kinh tế trong sản xuất của Doanh nghiệp nước ta hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.