Đề tài: Công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân Hàng ĐT & PT Thăng Long. Thực trạng & Giải pháp


MỤC LỤC

Mở đầu 1


Chương1: Ngân hàng thương mại và những vấn đề cơ bản về công tác huy động vốn của Ngân hàng thương mại 3
1.1. Vai trò của Ngân hàng thương mại trong sự nghiệp phát triển kinh tế xã hội. 3
1.2 Nguồn vốn huy động trong hoạt động kinh doanh của Ngân hàng thương mại 4

Chương 2: Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long 6
2.1. Một số nét khái quát về chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long 6
2.2. Thực trạng công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long 9
2.3. Đánh giá công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long 12

Chương 3: Những giải pháp nhằm tăng cường khả năng huy động vốn tạI chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển thăng long. 15
3.1 Phương hướng hoạt động của chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long trong công tác huy động vốn những năm tiếp theo 15
3.2 Giải pháp tăng cường khả năng huy động vốn tại chi nhánh ngân hàng đầu tư và phát triển Thăng Long 16
3.3 Một số kiến nghị nhằm đảm bảo tính khả thi của các giải pháp tăng cường khả năng huy động vốn 17

Kết luận 19


Xem Thêm: Công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân Hàng ĐT & PT Thăng Long. Thực trạng & Giải pháp
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác huy động vốn tại chi nhánh Ngân Hàng ĐT & PT Thăng Long. Thực trạng & Giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.