Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư hỗ trợ giảm nghèo “Nghị quyết 30a/2008/NQ-C

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư hỗ trợ giảm nghèo “Nghị quyết 30a/2008/NQ-C


  MỤC LỤCDanh môc chư viÕt t¾t
  Danh môc b¶ng biÓu
  MỞ ĐẦU 1
  CHƯƠNG 1: LÝ LUẬN CHUNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO CỦA “NGHỊ QUYẾT 30a/2008/NQ-CP” . 4
  1.1. Khái niệm vốn đầu tư và hiệu quả vốn đầu tư . 4
  1.1.1. Khái niệm vốn đầu tư 4
  1.1.2. Khái niệm hiệu quả sử dụng vốn . 6
  1.1.3. Nguồn vốn đầu tư và các chính sách chủ yếu của NQ 30a 7
  1.1.3.1. Nguồn vốn đầu tư của NQ 30a . 7
  1.1.3.2.1. Chính sách hỗ trợ sản xuất . 7
  1.1.3.2.2. Chính sách hỗ trợ thông qua khoán chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất 8
  1.1.3.2.3. Chính sách hỗ trợ tín dụng 8
  1.1.3.2.4. Chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 8
  1.1.3.2.5. Chính sách phát triển nguồn nhân lực: đào tạo và xuất khẩu lao động 9
  1.2. Tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn của NQ 30a . 9
  1.2.1. Tỷ lệ nguồn vốn thực hiện đầu tư phát triển trên nguồn vốn phát triển cấp ứng của NQ 30a 9
  1.2.2. Tỷ lệ khối lượng và kinh phí thực hiện trên khối kế hoạch của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của NQ 30a . 10
  1.2.3. Tỷ lệ (%) số nhà đã triển khai trên nhu cầu nhà ở và số nhà đã hoàn thành trên số nhà đã triển khai của chính sách hỗ trợ nhà ở của NQ 30a . 10
  1.2.4. Tỷ lệ vốn và khối lượng thực hiện trên kế hoạch đề ra của chính sách hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng và trồng rừng theo NQ 30a 11
  1.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả vốn đầu tư . 11
  1.3.1. Các chính sách kinh tế 11
  1.3.2. Công tác tổ chức quản lý đầu tư xây dựng . 12
  1.3.3. Tổ chức khai thác, sử dụng các đối tượng đầu tư 13


  1.4. Sự cần thiết của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư về việc giảm nghèo nhanh và bền vững (NQ 30a) 14
  CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG VỀ VỐN ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ HỖ TRỢ GIẢM NGHÈO “NGHỊ QUYẾT 30A/2008/NQ-CP” TẠI TỈNH LÀO CAI 16
  2.1. Thực trạng về nền kinh tế - xã hội của tỉnh Lào Cai . 16
  2.1.1. Điều kiện tự nhiên . 16
  2.1.1.1. Vị trí địa lý 16
  2.1.1.2. Địa hình 16
  2.1.1.3. Thời tiết, khí hậu . 17
  2.1.1.4. Đặc điểm đất đai . 17
  2.1.1.5. Nguồn nước thuỷ văn 17
  2.1.1.6. Tài nguyên khoáng sản 18
  2.1.1.7. Tài nguyên rừng . 18
  2.1.2. Điều kiện kinh tế xã hội 18
  2.1.2.1. Kinh tế . 18
  2.1.2.2. Dân số và lực lượng lao động . 19
  2.1.2.3. Đơn vị hành chính 20
  2.1.3. Đánh giá chung về nền kinh tế xã hội của tỉnh Lào Cai 20
  2.1.3.1. Thuận lợi 20
  2.1.3.2. Những khó khăn . 21
  2.2. Thực trạng sử dụng vốn về việc hỗ trợ giảm nghèo của Nghị Quyết 30a tại tỉnh Lào Cai 22
  2.2.1. Công tác chỉ đạo, tổ chức triển khai Nghị quyết 30a . 22
  2.2.2. Tình hình bố trí các nguồn vốn Ngân sách Nhà nước trên địa bàn 03 huyện nghèo năm 2009 tại tỉnh Lào Cai . 24
  2.2.3. Kết quả thực hiện các chính sách theo Nghị quyết 30a 27
  2.2.3.1. Việc triển khai thực hiện nguồn vốn đầu tư phát triển . 27
  2.2.3.2. Về triển khai thực hiện nguồn vốn sự nghiệp ứng trước 29
  2.2.3.2.1. Thực hiện chính sách hỗ trợ sản xuất nông nghiệp . 29
  2.2.3.2.2. Thực hiện chính sách hỗ trợ thông qua khoán, chăm sóc, bảo vệ rừng, giao rừng và giao đất để trồng rừng sản xuất . 30
  2.2.3.2.3. Việc thực hiện các chính sách hỗ trợ tín dụng 31
  2.2.3.2.4. Thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo 32
  2.2.3.2.5. Chính sách đào tạo nghề, xuất khẩu lao động 33


  2.2.3. Về hoạt động phối hợp của các cơ quan, đơn vị giúp đỡ 33
  2.2.3.1. Các hoạt động triển khai và cam kết hỗ trợ . 33
  2.2.3.2. Kết quả ủng hộ, giúp đỡ 34
  2.2.3.2.1. Hoạt động hỗ trợ tín dụng, kêu gọi đầu tư của Ngân hàng phát triển. 34
  2.2.3.2.2. Về kết quả kêu gọi ủng hộ giúp đỡ. . 34
  2.3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn về việc hỗ trợ giảm nghèo của Nghị quyết 30a tại tỉnh Lào Cai. 35
  2.3.1. Tỷ lệ (%) nguồn vốn thực hiện đầu tư phát triển trên nguồn vốn phát triển cấp ứng của Nghị quyết 30a . 36
  2.3.2. Tỷ lệ (%) khối lượng và kinh phí thực hiện trên kế hoạch đề ra của chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp của NQ 30a . 37
  2.3.3. Tỷ lệ (%) số nhà đã triển khai trên nhu cầu nhà ở và số nhà đã hoàn thành trên số nhà ở của chính sách hỗ trợ nhà ở của Nghị quyết 30a 38
  2.3.4. Tỷ lệ vốn và khối lượng thực hiện trên kế hoạch của chính sách chăm sóc bảo vệ rừng và trồng rừng Nghị quyết 30a 40
  CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ VỀ NGHỊ QUYẾT 30A TẠI TỈNH LÀO CAI . 43
  3.1. Mục tiêu và nhiệm vụ của NQ 30a 43
  3.1.1. Mục tiêu tổng quát 43
  3.1.2. Mục tiêu cụ thể 43
  3.1.3. Nhiệm vụ của Nghị quyết 30a 44
  3.2. Định hướng phát triển kinh tế - xã hội tại tỉnh Lào Cai 46
  3.3. Một số giải pháp chủ yếu 47
  3.2.1. Bổ sung, sửa đổi và ban hành đồng bộ hệ thống pháp luật, cơ chế chính sách trong lĩnh vực đầu tư xây dựng . 47
  3.2.2. Hoàn thiện và phát triển thị trường vốn và lao động . 48
  3.2.3. Giải pháp về huy động nguồn lực cho chương trình . 49
  3.2.4. Đẩy mạnh quá trình cải cách hành chính 50
  3.2.5. Tăng cường đầu tư cho công tác đào tạo và đào tạo lại cán bộ 50
  3.2.6. Áp dụng biện pháp khoa học công nghệ . 51
  3.2.7. Công tác kiểm tra, giám sát, đánh giá 51
  3.2.8. Đẩy mạnh phát triển kinh tế - xã hội 53
  3.2.9. Phân công chỉ đạo Chương trình 53
  KẾT LUẬN 54


  TÀI LIỆU THAM KHẢO 56
  DANH MỤC BẢNG BIỂU
  Bảng 1: Bảng số liệu dân số tỉnh Lào Cai qua các năm 2006 - 2009 19
  Bảng 2: Bảng tỷ lệ (%) khối lượng và kinh phí thực hiện trên kế hoạch đề ra của một số chương trình thuộc chính sách hỗ trợ phát triển sản xuất nông nghiệp . 37
  Bảng 3: Bảng tỷ lệ (%) số nhà triển khai trên nhu cầu nhà ở và tỷ lệ (%)nhà ở hoàn thành trên nhà đã triển khai thuộc chính sách hỗ trợ nhà ở . 38
  Bảng 4:Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo năm 2009 39
  Bảng 5: Kết quả thực hiện chính sách hỗ trợ chăm sóc, bảo vệ rừng và thông rừng theo Nghị quyết 30a 40


  Xem Thêm: 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư hỗ trợ giảm nghèo “Nghị quyết 30a/2008/NQ-C
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu 1 số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư hỗ trợ giảm nghèo “Nghị quyết 30a/2008/NQ-C sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status