Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Cămpuchia; thực trạng và giải pháp

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Cămpuchia; thực trạng và giải pháp


  LỜI MỞ ĐẦU


  Xu hướng quốc tế hoá đời sống kinh tế thế giới là kết quả của quá

  trình phân công lao động xã hội mở rộng trên phạm vi toàn thế giới đã lôi kéo

  tất cả các nước và vùng lãnh thổ từng bước hội nhập với nền kinh tế thế

  giới.Trong xu thế đó, chính sách đóng cửa biệt lập với thế giới là không thể

  tồn tại. Nó chỉ là kìm hãm quá trình phát triển của xã hội. Một quốc gia khó

  có thể tách biệt khỏi thế giới vì những thành tựu của khoa học và kinh tế đã

  kéo con người xích lại gần nhau hơn và dưới tác động quốc tế buộc các nước

  phải mở cửa.

  Mặt khác trong xu hướng mở cửa, các nước đều muồn thu hút được

  nhiều nguồn lực từ bên ngoài để phát triển kinh tế đặc biệt là nguồn vốn đầu

  tư trực tiếp nước ngoài FDI : vì thế các nước đều muốn tạo ra những điều

  kiện hết sức ưu đãi để thu hút được nhiều nguồn về mình.

  Nhận thức được vấn đề này Chính phủ Hoàng gia Cămpuchia đã thực

  hiện đường lối đổi mới theo hướng mở cửa với bên ngoài. Kể từ khi thực

  hiện đường lối mới đến này, Cămpuchia đã thu được những thành tựu đáng

  kể cả trong phát triển kinh tế cũ cũng như trong thu hút nguồn vốn(FDI) từ

  bên ngoài.Hàng năm nguồn vốn FDI từ bên ngoài vào trong nước tăng nhanh

  cả về số lượng dự án lẫn quy mô nguồn vốn.Tuý nhiên việc thu hút nguồn

  vốn FDI của Cămpuchia vẫn thuộc loại thấp so với các nước trong khu vực

  và chưa thể hiện được hết tiềm năng của mình trong việc thu hút vồn FDI để

  đáp ứng nhu cầu phát triển .Chính vì vậy việc nghiên cứu tình hình thực tiễn

  về môi trường và kết quả đầu tư trực tiếp của Cămpuchia là việc quan trọng

  và không thể thiếu để có thể đưa ra giải pháp và hướng giải quyết mới nhằm

  nâng cao khả năng thu hút nguồn vốn FDI dể phát triển kinh tế.

  Trong thời gian thực tập tại Uỷ ban phát triển Cămpuchia, dưới sự

  hướng dẫn của giáo viên Đỗ Đức Bình và sự giúp đỡ của cơ quan, với kiến

  thức đã được tích luỹ tại nhà trường của mình, em đã nghiên cứu đề tài “Đầu
  tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Cămpuchia; thực trạng và giải pháp”

  Mục đích của đề tài là nghiền cứu thực trạng tình hình đầu tư nước ngoài tại

  Cămpuchia và đưa ra một số giải pháp về thu hút vốn FDI để phát triển kinh

  tế xã hội của Cămpuchia. Đề tài được trình bày như sau:

  Chương I: Cơ sở lý luận và thực tiễn về đầu từ trực tiếp nước ngoài

  (FDI)

  ChươngII: Thực trạng hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào

  Cămpuchia

  ChươngIII: Một số giải pháp nhằm tăng cường thu hút đầu tư trực tiếp

  nước ngoài.

  MỤC LỤC

  LỜI CẢM ƠN . 1

  LỜI MỞ ĐẦU . 2

  CHƯƠNG I: CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN VỀ ĐẦU TỪ TRỰC TIẾP NƯỚC

  NGOÀI (FDI) 4

  I. Cơ sở lý luận về FDI . 4

  1. Khái niệm, bản chất , đặc điểm và các hình thức của FDI . 4

  1.1. Khái niệm 4

  1.1.1.Khái niệm về đầu tư 4

  1.1.2.Khái niệm về đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) . 5

  1.1.3. Nguồn gốc và bản chất của FDI 5

  1.2. Đặc điểm của FDI 6

  1.3. Các hình thức FDI . 7

  1.3.1 Doanh nghiệp liên doanh . 7

  1.3.2 Doanh nghiệp 100% của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoàI(FDI) . 8

  II. Một số lý thuyết của FDI . 8

  A.1. Lý thuyết chu kỳ sống 8

  A.2. Lý luận về quyền lợi thị trường 9

  A.3. Lý thuyết về tính không hoàn hảo của thị trường 9

  B. Các lý luận khác về FDI 10

  B.1.Lý luận về chu kỳ sản phẩm . 10

  B.2.Quyết cầu thành hữu cơ của đầu tư 10

  B.3.Lý luận về phân tán rủi ro . 10

  C.Lý thuyết chiết trung . 11

  III. VAI TRÒ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI FDI . 11

  IV. XU HƯỚNG VẬN ĐỘNG CỦA FDI 13

  1. FDI tăng nhanh và chiếm tỷ trọng ngày càng lớn trong tỷ trọng vốn đầu tư13

  2.Sự phân bố FDI không đều cho các khu vực địa lý 15

  3.Sự chuyển hướng đầu tư trong thời gian gần đây . 16
  4. Các nhân tố ảnh hưởng đến mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả đầu tư

  trực tiếp nước ngoài . 18

  4.1. Những xu hướng chủ yếu về đầu tư trực tiếp nước ngoài trên thế giới . 18

  4.2.Kinh nghiệm thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài của một số nước trong

  khu vực 18

  CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI

  VÀO CĂMPUCHIA . 20

  I. Đặc điểm kinh tế – xã hội- tiềm năng và triển vọng thu hút đầu tư trực tiếp

  nước ngoài vào cămpuchia . 20

  1. Đặc điểm kinh tế và xã hội . 20

  2.Lịch sử hình thành và phát triển về đâu tư trục tiếp nước ngoài (FDI) ở

  Cămpuchia . 23

  3. Tiềm lực kinh tế và khóa học công nghệ của đầu tư nước ngoài vào

  Cămpuchia . 24

  II.Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia 25

  1.Khái quát FDI tại Cămpuchia 25

  1.1.Theo nhịp độ đầu tư và tình hình thực hiện 25

  1.2.Theo ngành kinh tế 26

  1.3.Theo hình thức đầu tư . 32

  2. Các đối tác đầu tư của đầu tư trực tiếp nước ngoài(FDI) vào Cămpuchia . 45

  III. Đánh giá tính hính đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Cămpuchia 54

  1. Đánh giá FDI vào Cămpuchi 54

  2.Những tác động của đầu tư nước ngoài trong nền kinh tế Cặmpuchia . 55

  3. Hạn chế và ảnh hưởng tiêu cực của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với

  phát triển kinh tế - xã hội Cămpuchia . 56

  CHƯƠNG III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẮM TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ

  TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI(FDI) 57

  I.Định hướng thu hút FDI trong giai đoạn hiện này 57

  1. Quan điểm của nhà nước Cămpuchia về thu hút FDI 57
  2. Mục tiêu và định hướng thu hút FDI . 59

  II. Những thuận lợi và khó khăn của Cămpuchia trong thu hút FDI 60

  1.Thuận lợi của FDI . 60


  2. Sự khó khăn của FDI . 62

  III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẮM TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ 63

  1.Nhóm giải pháp về thu hút đầu tư FDI . 63

  1.1. Nhóm giải pháp chung của FDI . 63

  1.2. Nhóm giải pháp cải thiện tăng cường FDI . 65

  2. Các giải pháp chủ yếu để mở rộng quy mô và nâng cao hiệu quả đầu tư

  trực tiếp nước ngoài FDI vào Cămpuchia . 66

  2.1. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội . 66

  2.2. Đẩy mạnh việc thực hiện chiến lược kinh tế mở, phát triển kinh tế thị

  trường và thiết lập thị trường đồng bộ 66

  2.3. Xây dựng bộ máy nhà nước các cấp quản lý đầu tư nước ngoài mạnh về

  mọi mặt . 67

  2.4. Cải tiến các thủ tục hành chính: 67

  2.5. Tăng cường hoạt động xúc tiến đầu tư trực tiếp nước ngoài vào

  Cămpuchia . 67

  KẾT LUẬN . 68

  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

  DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


  Xem Thêm: Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Cămpuchia; thực trạng và giải pháp
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) vào Cămpuchia; thực trạng và giải pháp sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status