Đề tài: Phân tích & dự báo nhu cầu vốn đầu tư bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001 - 2010


MỤC LỤC

Lời nói đầu

CHƯƠNG I: Những lý luận cơ bản về nhu cầu vốn cho TTKT ở Việt Nam
I. Vai trò của vốn đầu tư với tăng trưởng kinh tế 3
II. Quan hệ giữa tăng trưởng kinh tế và hệ số ICOR 3
III. Các quan điểm cơ bản về vốn đầu tư cho tăng trưởng và
phát triển kinh tế ở Việt Nam
4
CHƯƠNG II: Thực trạng đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư cho mục tiêu TTKT trong thời kỳ 1996-2000
I. Nhu cầu và thực trạng 7
II. Kết luận
13
CHƯƠNG III: Dự báo về đảm bảo nhu cầu vốn đầu tư cho mục tiêu TTKT trong kế hoạch 5 năm 2001-2005.
I. Mục tiêu và nhu cầu vốn đầu tư cho TTKT Việt Nam giai
đoạn 2001-2005 16
II. Những dự báo về đảm bảo nhu cầu vốn 17
III. Kết luận 26

KẾT LUẬN 27


Xem Thêm: Phân tích & dự báo nhu cầu vốn đầu tư bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001 - 2010
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phân tích & dự báo nhu cầu vốn đầu tư bảo đảm mục tiêu tăng trưởng kinh tế giai đoạn 2001 - 2010 sẽ giúp ích cho bạn.