Đề tài: Giải pháp để huy động các nguồn vốn nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các doanh nghiệp vừa & nhỏ ở VN


MỤC LỤC

A. Đặt vấn đề 1

B. Giải quyết vấn đề 3


I. Khái quát chung về doanh nghiệp vừa và nhỏ 3
1. Quan niệm về doanh nghiệp vừa và nhỏ 3
2. Đặc trưng hoạt động kinh doanh của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 4
3. Vai trò của các doanh nghiệp vừa và nhỏ trong nền kinh tế Việt Nam 6

II. Tình hình phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ Việt Nam 9
1. Xu thế phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 9
2. Thực trạng huy động vốn của các doanh nghiệp vừa và nhỏ 13
3. Những khó khăc trong quá trình huy động vón của doanh nghiệp 18

III. Giải pháp để huy động các nguồn vốn nhằm thúc đẩy hơn
nữa sự phát triển của các doanh nghiệp vừa và nhỏ ở Việt Nam 19
1. Thành lập các quỹ bảo lãnh tín dụng 20
2. Tăng cường nghiệp vụ thuê, mua tài chính 21
3. Ngân hàng nên có các chính sách hỗ trợ vốn
thông qua hình thức nới lỏng 22
4. Cải tiến chính sách đất đai tạo điều kiện dễ dàng hơn
cho các doanh nghiệp thế chấp quyền sở hữu đất để vay vốn 22
5. Tổ chức thành lập quỹ theo kiểu hiệp hội kinh doanh 23

C. Kết luận 25

Danh mục các tài liệu tham khảo 26


Xem Thêm: Giải pháp để huy động các nguồn vốn nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các doanh nghiệp vừa & n
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp để huy động các nguồn vốn nhằm thúc đẩy hơn nữa sự phát triển của các doanh nghiệp vừa & n sẽ giúp ích cho bạn.