Đề tài: Thực trạng & các Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Một số ngành công nghiệp mũi nhọn ở VN


MỤC LỤC

Phần I Tổng quan tình hình FDI trên thế giới gần đây

Phần II: Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào một
số ngành mũi nhọn ở Việt Nam


A - Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành Da Giày Việt Nam
I. Tổng quan ngành Da Giày Việt Nam
II. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành Da Giày Việt Nam
1.Tình hình thu hút vốn đầu tư vào ngành Da Giày trong giai đoạn 1990-6/2000
2. Đánh giá thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành Da Giày Việt Nam
III. Triển vọng và biện pháp thu hút đầu tư nước ngoài
vào ngành Da Giày Việt Nam
1Phướng hướng thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành Da Giày
2. Những biện pháp nhằm đẩy mạnh thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài

B- Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành dệt may Việt Nam
I. Đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành dệt may Việt Nam
1. Tình hình đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành dệt may
2. Hiệu quả của việc thu hút đầu tư nước ngoài vào ngành Dệt May
II. Triển vọng đầu tư trực tiếp nước ngoài vào ngành Dệt May
1. Dự báo nhu cầu vốn cho ngành dệt may giai đoạn 2001 – 2010
2. Phương hướng đầu tư phát triển trong giai đoạn 2001 – 2010
3. Những vấn đề cần thực hiện để thu hút đầu tư trực tiếp vào
ngành dệt may có hiệu quả

Phần III. Kết luận


Xem Thêm: Thực trạng & các Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Một số ngành công nghiệp mũi
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng & các Giải pháp thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Một số ngành công nghiệp mũi sẽ giúp ích cho bạn.