Đề tài: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại Cty cổ phần An Phú

Mục lục

Lời mở đầu 1


Phần I
Vốn cố định và những vấn đề liên quan

I . Tổng quan về vốn cố định 2
1 . Khái niệm vốn cố định 2
2 . Kết cấu và phân loại vốn cố định 2
3 . Đặc điểm vốn cố định 2
4 . Vai trò của vốn cố định với hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp 3
II . Hiệu qủa sử dụng vốn cố định 5
1 . Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định trong doanh nghiệp 5
2 . Nội dung quản trị vốn cố định 6
2 . 1 Khai thác , tạo lập nguồn vốn cố định 6
2 . 2 Quản lí sử dụng vốn cố định 7
2 . 3 Phân cấp quản lí vốn cố định 7
3 . Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định 8
3 . 1 Chỉ tiêu tổng hợp 8
3 . 2 Chỉ tiêu cá biệt 9
4 . Một số biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định 10


PHẦN II
Thực trạng quản trị và hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty cổ phần An Phú


I . Khái quát về sự hình thành và phát triển của công ty CP An Phú 11
1 . Quá trình hình thành , chức năng và nhiệm vụ của công ty CP An Phú 11
1 . 1 Quá trình hình thành của công ty CP An Phú 11
1 . 2 Chức năng , nhiệm vụ của công ty CP An Phú 11
2 . Cơ cấu tổ chức quản lí và điều hành của công ty CP An Phú 12
3 . Đặc điểm về vốn của công ty CP An Phú 14
II . Thực trạng về tình hình quản trị và sử dụng vốn cố định tại công ty CP An Phú 15
1 . Phân tích tình hinh chung về hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty 15
2 . Phân tích tình hình quản lí và sử dụng vốn cố định của công ty 18


Phần III
Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty CP An Phú


I . Đánh giá khái quát về hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty CP An Phú 22
1 . Những thành tựu trong việc quản lí và sử dụng vốn cố định của công ty CP An Phú 22
2 . Những hạn chế còn tồn tại trong quá trình sử dụng vốn cố định tại công ty 23
II . Một số kiến nghị và giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn cố định tại công ty CP An Phú 24

Kết luận 27


Xem Thêm: Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại công ty cổ phần An Phú
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VCĐ tại công ty cổ phần An Phú sẽ giúp ích cho bạn.