Đề tài: Một số Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài


MỤC LỤC

LỜI NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG I: NHỮNG VẤN ĐỀ CHUNG VỀ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 3
I. CÔNG NGHỆ 3
1. Khái niệm và nội dung công nghệ 3
2. Phân loại công nghệ. 5
II. CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ. 5
1. Khái niệm và đối tượng chuyển giao công nghệ 6
2. Các hình thức chuyển giao công nghệ. 7
3. Cơ sở của hoạt động chuyển giao công nghệ 7
4. Vai trò của chuyển giao công nghệ 8
III. KINH NGHIỆM CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ CỦA MỘT SỐ NƯỚC. 8
1. Thế nào là một công nghệ thích hợp 8
2. Kinh nghiệm chuyển giao công nghệ của một số nước. 9

CHƯƠNG II: THỰC TRẠNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA
CÁC DƯ ÁN ĐẦU TƯ NƯƠC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 12
I. ĐẶC ĐIỂM KINH TẾ - XÃ HỘI VIỆT NAM VÀ TRÌNH ĐỘ CÔNG NGHỆ
TẠI VIỆT NAM. 12
1. Đặc điểm kinh tế - xã hội Việt Nam 12
2. Trình độ khoa học công nghệ tại các doanh nghiệp Việt Nam. 13
II. TÍNH TẤT YẾU CỦA HOẠT ĐỘNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ 14
III. THỰC TRẠNG CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ
NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 15
1. Đánh giá chung về chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài
tại Việt Nam thời gian qua. 15
2. Những kết quả đạt được. 18
3. Những mặt còn tồn tại. 20

CHƯƠNG III: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP GÓP PHẦN NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM 24

I. NHẬN ĐỊNH CHUNG VỀ TÌNH HÌNH CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ TRONG
THỜI GIAN SẮP TỚI. 24
II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ CHUYỂN GIAO CÔNG NGHỆ QUA
CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM. 25
1. Giải pháp đổi mới từ phía Nhà nước. 25
2. Giải pháp đổi mới từ phía doanh nghiệp 27
3. Những kiến nghị: 28

PHẦN KẾT THÚC 30
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 31Xem Thêm: Một số Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số Giải pháp góp phần nâng cao hiệu quả chuyển giao công nghệ qua các dự án đầu tư nước ngoài sẽ giúp ích cho bạn.