Đề tài: Ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê


Mục lục
Lời mở đầu 1
Phần I. Nội dung. 2


I. Cơ sở lí luận về nhà ở. 2
1. Khái niệm và đặc điểm về nhà ở. 2
2. Phõn loại về nhà ở. 3
a.Phân loại nhà ở theo qui định của Bộ Xây Dựng. 3
b. Phõn loại theo nguồn vốn: cú 4 loại 4
c.Phõn loại nhà ở theo khả năng thu nhập của hộ gia đỡnh. 5
3. Các khu vực sản xuất nhà ở đô thị 5

II. Thực trạng nhà ở cho người có thu nhập thấp ở nước ta hiện nay. 7
1.Một số vấn đề về nhà ở cho người thu nhập thấp ở nước ta hiện nay. 7
2.Những bài học kinh nghiêm từ các nước trên thế giới về việc giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp. 9
a. Hợp tỏc xó nhà ở 12
b.Quỹ tiết kiệm nhà ở 13
c. Một số mụ hỡnh khỏc. 14

III. Một số giải pháp giải quyết nhà ở cho người có thu nhập thấp. 14

Phần II. Túm tắt 16

Phần III: Kết luận 25Xem Thêm: Ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Ưu đãi đầu tư xây dựng nhà ở để bán và cho thuê sẽ giúp ích cho bạn.