Đề tài: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG MỘT: CƠ SỞ LÝ LUẬN 1

I/ Khái niệm và đặc điểm của FDI 1
II/ Vai trò của FDI đối với tăng trưởng kinh tế 2
III/ Các hình thức FDI 5
IV/ Các nhân tố ảnh hưởng đến FDI 6

CHƯƠNG HAI: TRAI TRÒ CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI
TẠI VIỆT NAM THỜI GIAN QUA 10
I. Khái quát về môi trường đầu tư tại Việt nam thời gian qua 11
II/ Vai trò của FDI tại Việt Nam thời gian qua 14

CHƯƠNG BA: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO VAI TRÒ TÍCH CỰC FDI Ở VIỆT NAM TRONG THỜI GIAN TỚI 20
I/ Định hướng thu hút FDI : 20
II/ Dự báo FDI trong thơi gian tới (2006-2010) 22
III/ Một số giải pháp nhằm tăng cường vai trò tích cực cảu FDI vào Việt Nam trong thời gian tới 23

KẾT LUẬN 28


Xem Thêm: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài (FDI) đối với tăng trưởng kinh tế Việt Nam thời gian qua sẽ giúp ích cho bạn.