Đề tài: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế VN thời kỳ 2005- 2010


Lời mở đầu

Vốn là điều kiện hàng đầu của tăng trưưởng trong mọi quốc gia. Đối với Việt Nam để đạt đưược tốc độ tăng trưương cao và ổn định cần phải có một khối lưương vốn rất lớn. Vì thế trong bối cảnh nền kinh tế còn kém phát triển, Khả năng tích luỹ còn thấp thì việc tăng cường huy động các nguồn vốn nưước ngoài để bổ xung cho tổng vốn đầu từ phát triển có ý nghĩa rất quan trọng, trong đó phải kể đến vốn đầu tư nưước ngoài (FDI ). FDI có vai trò hết sức quan trọng, nó là nguồn bổ xung vốn cho đầu tưư, là một cách để chuyển giao công nghệ, là một giải pháp tạo việc làm và thu nhập cho ngưười lao động, tạo nguồn thu ngân sách và thúc đẩy nhanh qua trình chuyển dịch cơ cấu kinh tế.

Nhận thức đúng vị trí vai trò to lớn của FDI , chính phủ Việt Nam đã cho ban hành chính sách khuyến khích đầu từ nưước ngoài vào Việt Nam, đồng thời tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các nhà đầu tưư nưước ngoài vào Việt Nam. Chúng ta thực hiện đa dạng hoá và đa phưương hoá hợp tác đầu tưư với nưước ngoài hai bên cùng có lợi. Việt Nam coi vấn đề huy động và sử dụng có hiệu quả FDI trong tổng thể chiến lưược tăng trưưởng và phát triển kinh tế ở nưước ta hiện nay là một trong những nhiệm vụ chiến lưược trọng yếu nhất. Nó đã góp phần thực hiện có hiệu quả kế hoạch 5 năm (2001- 2005), là bưước mở đầu quan trong trong việc thực hiện chiến lưược phát triển kinh tế xã hôi 5 năm 2005 – 2010 chiến lưược đẩy manh công nghiệp hoá hiện đại hoá theo định hưướng xã hội chủ nghĩa.

Nhận thấy vai trò quan trọng của việc đầu tưư trực tiếp nưước ngoài ở Việt Nam đặc biệt là trong thời kỳ sắp gia nhập WTO, em đã mạnh dạn chọn đề tài: “Thu hút vốn đầu tưư trực tiếp (FDI ) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2005- 2010”.

Trong bài này em xin đưược trinh bày những vấn đề sau:

Chương I: Tổng quan về đầu từ trực tiếp nưước ngoài

Chương II: Thực trạng của thu hút FDI đến phát triển kinh tế Việt Nam Thời kỳ 2001 – 2005

Chương III: Một số phưương hưướng và biện pháp để thu hút FDI cho phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2005 – 2010Xem Thêm: Thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2005- 2010
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thu hút vốn đầu tư trực tiếp (FDI) đáp ứng nhu cầu phát triển kinh tế Việt Nam thời kỳ 2005- 2010 sẽ giúp ích cho bạn.