Đề tài: Chương trình kế hoạch quản lý vốn của dự án xây dựng


MỤC LỤC
LỜI MỞ ĐẦU 1

CHƯƠNG 1:GIỚI THIỆU VỀ NƠI THỰC TẬP. 2
I. Giới thiệu chung. 2
II. Các địa chỉ chi nhánh của công ty. 3
III. Các định hướng và sản phẩm chính. 5
IV. Quan hệ khách hàng và các đối tác. 6
V. Công tác phát triển nguồn nhân lực . 7


CHƯƠNG 2.GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ ĐỀ TÀI 8
I. Lý do chọn đề tài 8
II. Mục tiêu của đề tài 8
III. Qui trình nghiệp vụ thực tế khách hàng và sự cần thiết để đưa chương trình vào sử dụng 8
1. Quy trình nghiệp vụ. 8
Lập kế hoạch vốn: 8
Tình hình thực hiện dự án: 9
Bổ sung và điều chỉnh kế hoạch vốn: 9
2. Các vấn đề trong công tác Quản lý dự án đầu tư xây dựng. 9
IV. Đối tượng phục vụ. 10
V. Cấu trúc của chương trình bao gồm các chức năng chính: 10


CHƯƠNG 3 GIỚI THIỆU VỀ CÁC CÔNG CỤ CỦA BÀI TOÁN 11
I. Ngôn ngữ VC++. 11
1. Các đặc trưng. 11
2. Lịch sử. 12
II. Giới thiệu về XML. 13
1. Đặc điểm 13
2. Đặc trưng. 15
3. Nhược điểm 16
III. Giới thiệu về XSL. 17
I. Biểu đồ phân cấp chức năng. 18
II. Biểu đồ luồng dự liệu mức khung cảnh. 19
III. Biểu đồ luồng dữ liệu mức đỉnh. 19
IV. Biểu đồ luồng dữ liệu mức dưới đỉnh. 20
1. Phân rã chức năng phân bổ vốn. 20
2. Phân rã chức năng kế hoạch bổ sung vốn. 21
3. Phân rã chức năng kế hoạch điều chỉnh vốn. 21
1. 22
2 . Lưu đồ thuật toán. 22


CHƯƠNG 4: CÀI ĐẶT CHƯƠNG TRÌNH 23
I. Yêu cầu cấu hình. 23
1. Phần mềm 23
2. Phần cứng. 23
3. Người sử dụng. 23
II. Một số giao diện của chương trình. 23
1. Giao diện của chương trình. 24
2. Giao diện lập kế hoạch phân bổ vốn. 25


Menu động. 25
Quản lý danh mục. 25
Danh mục ngành nghề. 26
3. Giao diện kế hoạch bổ sung vốn. 27
4. Giao diện kế hoạch điều chỉnh vốn. 28


Xem Thêm: Chương trình kế hoạch quản lý vốn của dự án xây dựng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Chương trình kế hoạch quản lý vốn của dự án xây dựng sẽ giúp ích cho bạn.