Đề tài: Báo cáo thực tập tổng hợp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình.


MỤC LỤC

Chương I. Lịch sử hỡnh thành và phỏt triển Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bỡnh. 2
1.Thời kỳ 1955-1960. 3
1.1.Giai đoạn 1955-1957. 3
1.2. Thời kỳ kế hoạch 5 năm lần thứ nhất 1961-1965. 4
2.Thời kỳ 1966- 1975: kế hoạch phỏt triển thời chiến. 4
3.Thời kỳ 1975-1985: thời kỳ trước khi bước vào thời kỳ đổi mới. 5
4. Thời kỳ 20 năm đổi mới 6

Chương II. Cơ cấu tổ chức, chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bỡnh. 7
1.Cơ cấu tổ chức. 7
1.1.Lónh đạo Sở: gồm Giám đốc sở và các phó Giám đốc sở. 7
1.2.Cỏc phũng chuyờn mụn nghiệp vụ của Sở: bao gồm 9 phũng, trong đú cú 7 phũng chuyờn mụn nghiệp vụ, 1phũng thanh tra và 1 văn phũng sở giỳp cho giỏm đốc sở thực hiện các chức năng quản lý Nhà nước đối với công tác kế hoạch và đầu tư đó được Uỷ ban Nhân dân tỉnh giao. 7
2.Chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn. 8
2.1.Chức năng, nhiệm vụ chung. 8
2.1.1.Chức năng. 8
2.1.2.Nhiệm vụ và quyền hạn. 9
2.2 Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các phũng. 13
2.2.1.Chức năng, nhiệm vụ của các phũng ngành. 13
2.2.2.Chức năng, nhiệm vụ của các phũng khỏc. 13

Chương III. Kết quả hoạt động và những vấn đề đặt ra đối với Sở Kế Hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bỡnh. 19
1.Kết quả hoạt động. 19
2. Những vấn đề đặt ra. 22

KẾT LUẬN 24


Xem Thêm: Báo cáo thực tập tổng hợp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Báo cáo thực tập tổng hợp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Thái Bình. sẽ giúp ích cho bạn.