Đề tài: Phương án đầu tư và hiệu quả tài chính của dự án


MỤC LỤC

LỜI MỞ ĐẦU 1

PHẦN 1:I 2

GIỚI THIỆU CHUNG VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ THÀNH LẬP CÔNG TY CỔ PHẦN LỮ HÀNH VIỆT TIẾN 2
1.1 Giới thiệu chung về công ty cổ phần lữ hành việt tiến: 2
1.1.1 Sơ lược đôi nét về Công Ty: 2
1.1.2 Cơ cấu , tổ chức quản lý kinh doanh: 2
1.1.2.1 Cơ cấu bộ máy: 2
1.1.2.2 Tổ chức quản lý, sắp xếp tour 4
1.2 Giới thiệu ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực kinh doanh 4
1.2.1 Ngành nghề kinh doanh: 4
1.2.2 Lĩnh vực kinh doanh: 4
1.2.3 Quy trình hoạt động: 4
1.3 Nghiên cứu nhu cầu thị trường: 5
1.3.1 Nhu cầu thị trường: 5
1.3.2 Các sản phẩm cùng loại hiện có trên thị trường: 6
1.3.3 Những thuận lợi và khó khăn trong hoạt đông kinh doanh của doanh nghiệp : 6
1.3.3.1 Những thuận lợi: 6
1.3.3.2 Những khó khăn: 7

PHẦN 2: PHƯƠNG ÁN ĐẦU TƯ VÀ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN 8
2.1 Kinh phí đầu tư và thực hiện dự án: 8
2.1.1 Vốn đầu tư , nguồn vốn hình thành và số năm đầu tư : 8
2.1.2 Tài sản và công cụ dụng cụ: 8
2.1.3 Lao động trong doanh nghiệp : 9
2.2 Chi phí đầu tư : 10
2.2.1 Khấu hao tài sản cố định và công cụ dụng cụ: 10
2.2.2 Tiền lương và các khoản trích theo lương: 12
2.2.3 Chi phí mua ngoài và các khoản thuế: 13
2.3 Doanh thu và lợi nhuận: 14
2.3.1 Các tour du lịch Nội Địa và Quốc Tế 14
2.3.2Giá cho thuê xe khách 16
2.4 Đánh giá hiệu quả dự án: 22

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO 24


Xem Thêm: Phương án đầu tư và hiệu quả tài chính của dự án
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Phương án đầu tư và hiệu quả tài chính của dự án sẽ giúp ích cho bạn.