Đề tài: Giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) vào Hà Nội

MỤC LỤC LỜI NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI. 3
1.1 Khái niệm về FDI . 3
1.1.1. Theo nguồn quốc tế:. 3
1.1.2. Theo nguồn Việt Nam:. 3
1.2 Đặc điểm của FDI . 4


CHƯƠNG 2: TÌNH HÌNH THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO HÀ NỘI 7
2.1. Thực trạng thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội. 7
2.1.1. Những thuận lợi và khó khăn trong việc thu hút FDI vào Hà Nội. 7
2.1.1.1. Điều kiện tự nhiên. 7
2.1.1.2. Môi trường pháp lý. 8
2.1.1.3. Cơ sở hạ tầng. 9
2.1.1.4. Những thuận lợi, khó khăn về nguồn nhân lực. 12
2.2. Thực trạng thu hút FDI vào Hà Nội. 13
2.2.1. Quy mô vốn. 13
2.2.2. Các lĩnh vực thu hút FDI 16
2.3. Đánh giá chung về những thành công và hạn chế trong thu hút ĐTTT nước ngoài vào Hà Nội. 18
2.3.1.Thành tựu. 18
2.3.2. Hạn chế: 19
2.4. Giải pháp nâng cao hiệu quả thu hút vốn ĐTTT nước ngoài vào Hà Nội. 20
2.4.1. Đơn giản hóa các thủ tục hành chính. 20
2.4.2. Tăng cường đầu tư vào cơ sở hạ tầng. 21
2.4.3 Đẩy mạnh hoạt động xúc tiến đầu tư 21
2.4.4 Nâng cao chất lượng nguồn nhân lực . 22


KÊT LUẬN 23
Phụ lục. 24
Tài liệu tham khảo:. 25


Xem Thêm: Giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) vào Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp thu hút nguồn vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài (fdi) vào Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.