Đề tài: Đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh trong Công ty Xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội


MỤC LỤC​

Lời mở đầu

PHẦN I. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÔNG TY


I. GIỚI THIỆU TỔNG QUAN VỀ CÔNG TY VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÔNG TY

1.Quá trình hình thành và phát triển của công ty

1.1. Lịch sử hình thành và phát triển

1.2. Giới thiệu về công ty

2. Các lĩnh vực hoạt động kinh doanh của công ty

2.1. Lĩnh vực hoạt động

2.2. Năng lực sản xuất

3. Khả năng cạnh tranh của công ty trên thị trường xuất nhập khẩu

3.1. Tình hình xuất khẩu

3.2. Đánh giá khả năng cạnh tranh của công ty

3.2.1. Tình hình chung

3.2.2. Một số thuận lợi

3.2.3. Những mặt hạn chế

II. TÌNH HÌNH ĐẦU TƯ NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CÁC NĂM GẦN ĐÂY (TỪ NĂM 2002-2006)

1. Hoạt động đầu tư cho cơ sở vật chất

2. Hoạt động đầu tư cho nguồn nhân lực

3. Hoạt động đầu tư cho hàng hoa dự trữ

4. Hoạt động đầu tư vào nghiên cứu thị trường

5. Hoạt động đầu tư vào dịch vụ và sản phẩm

III. ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ VÀ KHẢ NĂNG CẠNH TRANH CỦA CÔNG TY

1.Đánh giá chung

2. Thuận lợi và khó khăn của công ty

2.1. Một số thuận lợi của công ty

2.2. Những mặt hạn chế của công ty


PHẦN II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÔNG TY XUẤT NHẬP KHẨU LƯƠNG THỰC THỰC PHẨM HÀ NỘI

I.CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN CỦA CÔNG TY NHỮNG NĂM TIẾP THEO

1. Phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới

2. Mục tiêu chủ yếu của công ty trong thời gian tới

II. MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐẦU TƯ NHẰM NÂNG CAO KHẢ NĂNG CẠNH TRANH TRONG CÔNG TY

1. giải pháp chung

1.1. Tiếp tục tổ chức và hoàn thiện tốt việc lập kế hoạch

1.2. giải pháp về quản lý

1.3. Giải pháp triệt để các nguyên tắc hạch toán kinh doanh

1.4. Giải pháp đối với việc quản lý bảo dưỡng tài sản cố định

2. Tiếp tục đầu tư vào nguồn nhân lực

3. Đầu tư nâng cao hiệu quả Marketing nhằm phát triển thị trường

4. Đầu tư đa dạng hoá sản phẩm xuất nhập khẩu

5. Một số giải pháp về nguồn vốn

5.1. Về huy động vốn

5.2. Về sử dụng vốn

6. Đầu tư vào hàng tồn kho và quản lý hàng nhập kho

7. Một số giải pháp khác

III. MỘT SỐ KIẾN NGHỊ

1. Về phía công ty

2. Về phía Nhà nước

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh trong Công ty Xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư nâng cao khả năng cạnh tranh trong Công ty Xuất nhập khẩu lương thực thực phẩm Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.