Đề tài: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vào ngành du lịch


MỤC LỤC​

Lời mở đầu

Chương 1- Thực trạng đầu tư phát triển du lịch


1.1. Khái quát về viện Chiến lược phát triển

1.1.1. Khái quát lịch sử phát triển của Viện chiến lược phát triển

1.1.2. Chức năng, nhiệm vụ của Viện chiến lược phát triển

1.1.2.1. Chức năng

1.1.2.2. Nhiệm vụ

1.1.3. Sơ đồ tổ chức của Viện chiến lược phát triển

1.1.3.1. Hội đồng khoa học

1.1.3.2. Ban tổng hợp

1.1.3.3. Ban dự báo

1.1.3.4. Ban nghiên cứu các ngành sản xuất

1.1.3.5. Ban nghiên cứu phát triển các ngành dịch vụ

1.1.3.6. Ban nghiên cứu phát triển nguồn nhân lực

1.1.3.7. Ban nghiên cứu phát triển vùng

1.1.3.8. Ban nghiên cứu phát triển hạ tầng

1.1.3.9. Trung tâm nghiên cứu kinh tế miền Nam

1.1.3.10. Trung tâm thông tin tư liệu, đào tạo và tư vấn phát triển

1.1.3.11. Văn phòng

1.1.4. Các mối quan hệ của Viện chiến lược phát triển

1.1.4.1. Trong nước

1.1.4.2. Ngoài nước

1.1.5. Hướng hoạt động chính

1.2. Thực trạng đầu tư phát triển du lịch

1.2.1. Khái quát hoạt động đầu tư phát triển du lịch

1.2.2. Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển du lịch

1.2.3. Nội dung đầu tư phát triển du lịch

1.2.3.1. Về cơ sở vật chất kỹ thuật ngành du lịch

1.2.3.2 Đầu tư phát triển các loại hình vận chuyển khách du lịch

1.2.3.3 Vấn đề đầu tư phát triển nguồn nhân lực

1.2.3.4 Đầu tư nâng cấp và cải tạo trùng tu các di tích lịch sử

1.2.3.5 Thực trạng đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng phục vụ khách du lịch

1.2.3.6 Thực trạng đầu tư quảng bá xúc tiến du lịch

1.3. Đánh giá hoạt động đầu tư phát triển du lịch và những lợi ích mang lại từ hoạt động này

1.3.1. Đánh giá thực trạng đầu tư phát triển du lịch

1.3.1.1. Nhưng kết quả đạt được

1.3.1.2. Những tồn tại của vấn đề đầu tư phát triển du lịch

1.2.1.3. Nguyên nhân của những tồn tại trên

1.3.2. Đánh giá tổng quan từ hoạt động đầu tư phát triển du lịch mang lại

1.3.2.1. Lượng khách du lich: trong nước, ngoài nước

1.3.2.2. Doanh thu du lịch

1.3.2.3. Những lợi ích khác


Chương 2: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển du lịch

2.1 Quan điểm của Đảng và Nhà nước trong đầu tư phát triển du lịch

2.1.1. Mục tiêu phát triển du lịch từ năm 2001-2010

2.1.1.1 Mục tiêu tổng quát

2.1.1.2. Mục tiêu cụ thể

2.1.2. Định hướng đầu tư phát triển du lịch

2.2.3. Định hướng đầu tư phát triển nguồn nhân lực du lịch và nghiên cứu ứng dụng khoa học công nghệ

2.2. Cơ hội và thách thức đối với sự phát triển của du lịch trong hội nhập

2.2.1. Những cơ hội đối với du lịch Việt Nam

2.2.2.Những thách thức đối với du lịch Việt Nam

2.3. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư phát triển du lịch

2.3.1. Giải pháp nhằm nâng cao chất lượng công tác tổ chức thực hiện quy hoạch

2.3.2. Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển du lịch

2.3.3. Giải pháp sử dụng vốn đầu tư phát triển du lịch

2.3.4. Giải pháp đối với việc đầu tư khai thác các nguồn lực

2.3.5. Giải pháp đối với doanh nghiệp kinh doanh trong lĩnh vực du lịch

2.3.6. Giải pháp nâng cao trình độ quản lý và nghiệp vụ du lịch Kết luận

Tài liệu tham khảo


Xem Thêm: Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vào ngành du lịch
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả đầu tư vào ngành du lịch sẽ giúp ích cho bạn.