Đề tài: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

Chương I: Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm


I. Khái quát về tình hình hoạt động của Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm trong thời gian qua

1. Qúa trình hình thành và phát triển

2. Sơ đồ cơ cấu tổ chức, chức năng nhiệm vụ của từng phòng ban:

2.1. Sơ đồ cơ cấu tổ chức Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm.

2.2. Chức năng nhiệm vụ của chi nhánh Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm3. 3.Kết quả hoạt động kinh doanh của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm trong thời gian qua:

3.1. Công tác huy động vốn:

3.2. Công tác tín dụng:

3.3. Các hoạt động dịch vụ khác:

3.4. Hiệu quả kinh doanh:

II. Thực trạng công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm.

1. Hoạt động thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm

1.1. Công tác tổ chức thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh

1.2. Kết quả thẩm định dự án đầu tư tại chi nhánh

2. Quy trình thẩm định dự án đầu tư nói chung tại chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm.

3. Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm

3.1. Thẩm định tài chính dự án đầu tư của khách hàng vay vốn

a/ Thẩm tra việc tính toán xác định tổng vốn đầu tư và tính khả thi của phương án nguồn vốn đầu tư của dự án

b/ Thẩm định việc xác định doanh thu - chi phí, lợi nhuận và dòng tiền của dự án đầu tư.

c/ Thẩm đinh hiệu quả tài chính dự án đầu tư:

3.2. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư tại chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm.

3.2.1. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư theo trình tự

3.2.2. Phương pháp thẩm định tài chính dự án đầu tư dựa trên việc phân tích độ nhạy cảm của dự án đầu tư.

4. Một dự án minh hoạ: Dự án “Căn cứ đầu mối phân phối khí hoá lỏng Hải Phòng ”.

A/ Giới thiệu chung về dự án đầu tư:

B/ Nội dung thẩm định tài chính dự án đầu tư: “ Dự án căn cứ đầu mối phân phối khí hoá lỏng Hải Phòng ”

1.Kiểm tra hồ sơ xin vay vốn:

1.1.Hồ sơ hiện có:

1.2.Nhận xét đánh giá về hồ sơ:

2. Thẩm định khách hàng vay vốn:

2.1. Năng lực pháp lý của khách hàng vay vốn:

2.2. Năng lực tài chính và tình hình sản xuất kinh doanh của công ty:

2.3. Nhận xét đánh giá chung:

3. Thẩm định tài chính dự án đầu tư: “ Dự án căn cứ đầu mối phân phối khí hoá lỏng Hải Phòng”

3.1. Thẩm định tổng vốn đầu tư và tính khả thi của phương án nguồn vốn

3.2 Thẩm định việc xác định doanh thu - chi phí, lợi nhuận và dòng tiền của dự án đầu tư.

a/ Kiểm tra việc tính toán doanh thu chi phí dự án đầu tư:

b/ Kiểm tra kế hoạch trả nợ vay của dự án đầu tư:

c/ Kiểm tra việc tính toán dòng tiền của dự án:

3.3. Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư:

a/ Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư theo phương án tĩnh:

b/ Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư theo phương án động:

c/ Thời gian hoàn trả vốn vay ngân hàng:

3.3. Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư:

a/ Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư theo phương án tĩnh

b/ Thẩm định hiệu quả tài chính dự án đầu tư theo phương án động

c/ Thời gian hoàn trả vốn vay ngân hàng

C/ KẾT LUẬN

III. Đánh giá về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm

1. Đánh giá công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư: Dự án căn cứ đầu mối phân phối khí hóa lỏng Hải Phòng.

2. Đánh giá chung về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của chinhánh Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm


Chương II: Một số giải pháp nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm.

A/ Định hướng phát triển của chi nhánh Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm trong thời gian tới ( 2007 - 2010 )

1. Định hướng phát triển của chi nhánh:

2. Định hướng về công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư của Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm.

B/ Những kiến nghị nhằm nhằm nâng cao chất lượng thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm.

I. Những kiến nghị đối với Ngân Hàng Công Thương Hoàn Kiếm.

1. Coi trọng công tác bồi dưỡng nâng cao năng lực cán bộ tại ngân hàng đó chính là mấu chốt nâng cao chất lượng công tác thẩm định trong toàn bộ hệ thống.

2. Cần xây dựng và hoàn thiện quy trình thẩm định dự án đầu tư riêng cho ngân hàng.

3. Từng bước hoàn thiện các chỉ tiêu trong thẩm định tài chính dự án đầu tư.

4. Tổ chức trang bị một cách đầy đủ cơ sở vật chất phục vụ công tác thẩm định

5. Từng bước triển khai và áp dụng các kỹ thuật phân tích rủi ro hiện đại vào công tác thẩm định tài chính các dự án đầu tư .

II. Những khuyến nghị đối với Nhà nước và các bộ ngành có liên quan.

1. Về quy hoạch tổng thể nền kinh tế:

2. Đối với các cơ quan tư vấn và hoạt động tư vấn:

3. Về vấn đề thực hiện chế độ kế toán thống kê:

4. Cải cách lại các doanh nghiệp nhà nước:

III. Những khuyến nghị đối với ngân hàng Công Thương Việt Nam.

IV. Những khuyến nghị với chủ đầu tư.


KẾT LUẬN

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác thẩm định tài chính dự án đầu tư tại Ngân hàng Công Thương Hoàn Kiếm sẽ giúp ích cho bạn.