Đề tài: Thực trạng hoạt động đầu tư của Cty du lịch cổ phần Bưu điện trong giai đoạn 2000-2005

MỤC LỤC

I.TỔNG QUAN VÈ CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BƯU ĐIỆN 1
1.1. Quá trình hình thành và phát triển của Công ty. 1
1.2. Cơ cấu tổ chức và chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban. 2


II. Thực trạng hoạt động đầu tư của Công ty du lịch cổ phần Bưu điện trong giai đoạn 2000-2005: 9
2.1. Vốn và nguồn vốn đầu tư : 9
2.2. Nội dung hoạt động đầu tư của công ty cổ phần du lịch Bưu điện giai đoạn 2000-2005: 10
c) Đầu tư cho việc đào tạo và phát triển nguồn nhân lực : 12
d) Hoạt động liên doanh, liên kết: 13


III. MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẦM NÂNG CAO HIỆU QUẢ HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN DU LỊCH BƯU ĐIỆN GIAI ĐOẠN 2006-2010: 14
1. Các giải pháp từ phía doanh nghiệp : 14
2. Kiến nghị với cơ quan Nhà nước cấp trên: 19


Xem Thêm: Thực trạng hoạt động đầu tư của công ty du lịch cổ phần Bưu điện trong giai đoạn 2000-2005
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng hoạt động đầu tư của công ty du lịch cổ phần Bưu điện trong giai đoạn 2000-2005 sẽ giúp ích cho bạn.