Đề tài: Tình hình thu hút Đầu trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội trong những năm gần đây.


MỤC LỤC
LỜI NÓI ĐẦU 1


CHƯƠNG 1: GIỚI THIỆU CHUNG VỀ CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ VÀ CƠ CẤU TỔ CHỨC CỦA SỞ KẾ HOẠCH & ĐẦU TƯ HÀ NỘI VÀ PHềNG ĐẦU TƯ NƯỚC NGOÀI. 2
I.Giới thiệu chung về Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội. 2
1.Chức năng của Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội. 2
2.Nhiệm vụ của Sở KH và ĐT thành phố Hà Nội. 3
2.1. Về quy hoạch, kế hoạch: 3
2.2.Về đầu tư trong nước và ngoài nước: 3
2.3.Về quản lý cỏc nguồn vốn viện trợ phỏt triển chớnh thức (ODA) và cỏc nguồn viện trợ khỏc: 4
2.4. Giải quyết việc đăng ký kinh doanh và thực hiện chức năng quản lý nhà nước về đăng ký kinh doanh trờn địa bàn thành phố theo quy định của pháp luật . 4
2.5. Theo sự phõn cụng của UBND thành phố làm nhiệm vụ : 5
3.Cơ cấu tổ chức của Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội. 6
Nhiệm vụ cơ bản của các phũng,ban như sau: 6
II. Giới thiệu về chức năng, nhiệm vụ và cơ cấu tổ chức của Phũng Đầu tư nước ngoài. 9
1.Chức năng, nhiệm vụ: 9
2.Tiêu chuẩn chức danh Trưởng phũng Đầu tư nước ngoài: 9
2.1.Chức trỏch: 9
2.2.Hiểu biết-Năng lực: 10
2.3.Yêu cầu điều kiện-trỡnh độ khác: 10
3.Tiêu chuẩn và chức danh Phó Trưởng phũng Đầu tư nước ngoài: 11
3.1.Chức trỏch: 11
3.2.Hiểu biết,năng lực. 11
3.3.Yêu cầu điều kiện-trỡnh độ khác: 11
4.Tiờu chuẩn, chức danh cho chuyờn viờn thuộc phũng Đầu tư nước ngoài: 11
4.1.Chức trỏch: 11
4.2.Hiểu biết-Năng lực: 12
4.3.Yờu cầu trỡnh độ, điều kiện khác: 12

CHƯƠNG 2 : TèNH HèNH THU HÚT ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀO HÀ NỘI TRONG NHỮNG NĂM GẦN ĐÂY. 13
I.Những lợi thế thu hút Đầu tư nước ngoài của Hà Nội. 13
II. Tỡnh hỡnh đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội trong những năm gần đây. 14
1. Tỡnh hỡnh đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội năm 2006 14
2. Tỡnh hỡnh đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội năm 2007: 15
3. Tỡnh hỡnh đầu tư trực tiếp nước ngoài trên địa bàn Hà Nội năm 2008. 16

CHƯƠNG 3: ĐỊNH HƯỚNG ĐỀ TÀI NGHIÊN CỨU CHO GIAI ĐOẠN THỰC TẬP CHUYÊN ĐỀ. 22
I.Đề tài 1. 22
1.Tên đề tài dự kiến: 22
2.Nguyên nhân chọn đề tài: 22
II. Đề tài 2. 23
1.Tên đề tài dự kiến: 23
2.Nguyên nhân chọn đề tài: 23
III. Đề tài 3: 24
1.Tên đề tài dự kiến : 24
2.Nguyên nhân lựa chọn đề tài: 24

KẾT LUẬN 25


Xem Thêm: Tình hình thu hút Đầu trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội trong những năm gần đây.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tình hình thu hút Đầu trực tiếp nước ngoài vào Hà Nội trong những năm gần đây. sẽ giúp ích cho bạn.