Đề tài: Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế VN


Mục lục

Lời nói đầu

Chương 1 / Lý luận chung về đầu tư trực tiếp nước ngoài ( FDI )

I / Khỏi niệm và bản chất của FDI

1/ Khỏi niệm

2/ Bản chất của FDI

II / Các đặc điểm và vai trũ của FDI với các nước đang phát triển

1/ Đặc điểm của FDI ở các nước đang phát triển

2/ Cai trũ của FDI với các nước đang phỏt triển

Chương 2 / Đánh giá tác động của FDI đối với sự phỏt triển kinh tế ở Việt Nam

I / Cơ cấu sử dụng vốn FDI tại Việt Nam trong những năm qua

1/ Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo ngành

2/ Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo nước đầu tư

3/ Đầu tư trực tiếp nước ngoài theo địa phương

II / Tác động của FDI đến kinh tế Việt Nam

1/ FDI gúp phần quan trọng vào việc bổ sung nguồn vốn đầu tư trong nước và gia tăng tỷ lệ tớch luỹ của nền kinh tế

2/ Tác động của FDI đến tăng trưởng GDP của Việt Nam

3/ Tác động của FDI đến chuyển dịch cơ cấu kinh tế

4/ Tác động của FDI đến chuyển giao cụng nghệ , nõng cao trỡnh độ kỹ thuật của nền sản xuất trong nước

5/ Tác động của FDi đến hoạt động xuất nhập khẩu , mở cửa thị trường , hội nhập kinh tế khu vực và thế giới

6/ Tác động của FDI đến việc giải quyết công ăn việc làm cho người lao động trong nước

Chương 3 / Một số giải phỏp nhằm tăng cường hiệu quả sử dụng vốn FDi tại Việt Nam

I / Xu hướng thay đổi cơ cấu sử dụng vốn FDI và một số tồn tại trong quỏ trỡnh sử dụng vốn FDI tại Việt Nam

1/ Xu hướng thay đổi cơ cấu sử dụng vốn FDI

2/ Một số tồn tại trong sử dụng FDI tại Việt Nam

II / Cỏc giải phỏp nhằm nõng cao hiệu quả của FDI trong thời gian tới

1/ Cỏc biện pháp trước mắt

2/ Cỏc biện phỏp lõu dài

Kết luận


Xem Thêm: Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài với phát triển kinh tế Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.