Đề tài: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn tại Ngân hàng TMCP Quân Đội -Thực trạng và một số giải pháp


MỤC LỤC​

LỜI NÓI ĐẦU

CHƯƠNG I : GIỚI THIỆU KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI


I – QUÁ TRÌNH HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI.

1 – Quá trình hình thành và phát triển của Ngân hàng TMCP Quân Đội.

2.2 - Bộ máy tổ chức của Ngân hàng Quân Đội:

2.2.1 – Sơ đồ bộ máy tổ chức:

2.2.2. Khái quát về chức năng và nhiệm vụ của các phòng ban.

II – TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI TRONG THỜI GIAN QUA

2.1 Vài nét về hoạt động kinh doanh trong những năm gần đây:

2.2. Kết quả hoạt động kinh doanh trong những năm qua


CHƯƠNG II- THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

I - THỰC TRẠNG CỦA CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

1 - Quy trình thẩm định:

2 - Phương pháp thẩm định:

3 - Nội dung thẩm định:

3.1 Thẩm định về hồ sơ vay vốn và năng lực pháp lý của khách hàng

3.2 Tình hình sản xuất kinh doanh và năng lực tài chính của khách hàng:

3.3 Thẩm định dự án đầu tư:

3.3.1 – Thẩm định kinh tế dự án đầu tư

3.3.2 - Thẩm định kỹ thuật của dự án đầu tư.

3.3.3 - Thẩm định khả năng thực hiện dự án::

3.3.4 – Phân tích tình hình tài chính, thẩm định hiệu quả kinh tế và khả năng hoàn vốn của dự án

3.3.5 – Phân tích rủi ro của dự án và các biện pháp giảm thiểu, phòng ngừa rủi ro

3.4 – Thẩm định các biện pháp bảo đảm tiền vay:

II – MINH HOẠ CỤ THỂ VỀ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XIN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI.

III – ĐÁNH GIÁ CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XIN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI.

3.1 - Những kết quả đạt được:

3.2 - Những mặt tồn tại và nguyên nhân:

3.2.1 - Những mặt tồn tại:

3.2.2 - Một số nguyên nhân ảnh hưởng tới chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng TMCP Quân đội.


CHƯƠNG III : MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XIN VAY VỐN TẠI NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI

I – QUAN ĐIỂM VÀ PHƯƠNG HƯỚNG PHÁT TRIỂN CỦA NGÂN HÀNG TMCP QUÂN ĐỘI TRONG THỜI GIAN TỚI.

1.1. Công tác huy động vốn.

1.2. Hoạt động tín dụng và thẩm định:

1.3 - Hoạt động thanh toán quốc tế và kinh doanh ngoại tệ.

1.4 - Đổi mới mô hình tổ chức.

1.5 - Quản trị hệ thống công nghệ thông tin.

1.6 - Phát triển nguồn nhân lực.

1.7 – Công tác truyền thông và quan hệ công chúng:

II - GIẢI PHÁP NÂNG CAO CHẤT LƯỢNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ CHO VAY VỐN TẠI NHTMCP QUÂN ĐỘI.

2.1 - Giải pháp về thông tin.

2.2 - Giải pháp về quy trình, nội dung và phương pháp thẩm định.

2.3 - Giải pháp về tổ chức quản lý, nhân sự.

2.4 - Giải pháp về hỗ trợ thẩm định:

III - NHỮNG KIẾN NGHỊ

3.1 - Kiến nghị với Nhà nước, với các Bộ ngành quản lý, cơ quan có liên quan.

3.2 - Kiến nghị với Ngân hàng Nhà nước.

3.3 - Kiến nghị với Ngân hàng TMCP Quân Đội.

KẾT LUẬN

TÀI LIỆU THAM KHẢO


Xem Thêm: Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quâ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao chất lượng công tác thẩm định dự án đầu tư xin vay vốn tại Ngân hàng thương mại cổ phần Quâ sẽ giúp ích cho bạn.