Đề tài: Thực trạng thu hút và sử dụng FDI ở VN trong giai đoạn 1988 - 2001.


MỤC LỤC

Phần mở đầu 1

Phần nội dung 5


I. Vai trò của vốn FDI trong phát triển kinh tế xã hội 5
1. Khái niệm vốn FDI 5
2. Đặc điểm của vốn FDI 5
3. Vai trò của FDI 6
II. Thực trạng thu hút và sử dụng vốn FDI ở Việt Nam 11
1. Thực trạng thu hút FDI tại Việt Nam trong 14 năm qua (1988 - 2001) 11
2. Sử dụng FDI tại Việt Nam 13
3. Tác động của vốn FDI đến tăng trưởng và phát triển kinh tế xã hội 16
III. Dự báo nguồn vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 17
1.Xu hướng biến động của dòng vốn FDI 17
2.Dự báo nguồn vốn FDI vào Việt Nam giai đoạn 2001 - 2010 20
3.Dự báo nguồn vốn FDI của Việt Nam giai đoạn 2001 - 2005 24
4.Dự báo lượng vốn FDI cho năm 2010 25

Phần kết luận 27


Xem Thêm: Thực trạng thu hút và sử dụng FDI ở Việt Nam trong giai đoạn 1988 - 2001.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng thu hút và sử dụng FDI ở Việt Nam trong giai đoạn 1988 - 2001. sẽ giúp ích cho bạn.