Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện công tác thẩm định tại Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội đối với các dự án xin chấp thuận địa

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện công tác thẩm định tại Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội đối với các dự án xin chấp thuận địa


  TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện công tác thẩm định tại Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội đối với các dự án xin chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án


  Mục lục

  Lời cảm ơn 8

  Lời mở đầu 9

  CHƯƠNG Lý luận về thẩm định dự án trên phương diện nhà quản lý 11

  1.1.Lý luận chung về công tác thẩm định dự án 11

  1.1.1.Khái niệm 11

  1.1.2.Mục đích, sự cần thiết thẩm định dự án 12

  1.1.3. Yêu cầu chung thẩm định dự án 12

  1.1.4. Vị trí, vai trò của thẩm định dự án 14

  a) Vị trí của thẩm định dự án đầu tư 14

  b) Vai trò của thẩm định dự án đầu tư 15

  1.2.2.Các nhân tố ảnh hưởng tới quá trình thẩm định dự án 16

  a) Căn cứ thẩm định dự án 16

  b) Đội ngũ cán bộ thực hiện thẩm định 17

  c) Các phương tiện thâm gia thẩm định 18

  1.2.Thẩm định dự án trên phương diện của nhà quản lý 18

  1.2.1Khái niệm, vai trò của thẩm định dự án trên phương diện của cơ quan quản lý nhà nước 18

  a) Khái niệm thẩm định dự án trên phương diện của cơ quan quản lý nhà nước 19

  b) Vai trò của thẩm định dự án trên phương diện của cơ quan quản lý nhà nước 19

  1.2.2.Các vấn đề cần xem xét khi thẩm định trên phương diện nhà quản lý 20

  a) Mục đích thẩm định trên phương diện nhà quản lý 20

  b) Quan điểm đánh giá của cơ quan quản lý nhà nước 20

  c)Cách thức tổ chức thẩm định trên phương diện nhà quản lý 20

  d) Nội dung thẩm định trên phương diện cơ quan quản lý nhà nước 21

  1.2.3 Cơ sở thẩm định dự án trên phương diện của cơ quan quản lý nhà nước 24

  1.3.4Nguyên tắc thẩm định dự án dự án trên phương diện của cơ quan quản lý nhà nước 27

  1.3.5Quy trình thẩm định dự án dự án trên phương diện của cơ quan quản lý nhà nước 29

  1.3.Quy trình đầu tư của một dự án và vị trí, vai trò của việc chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án 30

  a)Giai đoạn chuẩn bị đầu tư 30

  b)Giai đoạn thực hiện đầu tư 32

  c)Giai đoạn vận hành kết quả đầu tư 32

  d)Mối quan hệ các giai đoạn trong quy trình đầu tư 33

  e)Vai trò quan trọng của việc xin chấp nhận địa điểm để tiến hành lập và thực hiện dự án đầu tư 34


  CHƯƠNG II. Thực trạng công tác thẩm định hồ sơ chấp nhận địa điểm lập dự án của Sở kế hoạch Hà Nội 36

  2.1. Giới thiệu về Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nộ và các phòng ban liên quan đến công tác thẩm định hồ sơ xhi chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án 36

  2.1.1. Giới thiệu về Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội 36

  a)Qúa trình hình thành và phát triển của Sở Kế hoạch và đầu tư Hà Nội 36

  b) Nhiệm vụ và quyền hạn của Sở Kế Hoạch và Đầu Tư Thành phố Hà Nội: 37

  c) Công tác quản lý hoạt động đầu tư của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội 43

  2.1.2. Các phòng ban liên quan đến công tác thẩm định hồ sơ xin chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án 44

  a)Phòng Kế hoạch Phát triển Hạ tầng Đô thị 44

  b) Phòng Quy hoạch Phát triển Kinh tế Xã hội 46

  c) Phòng Kế hoạch Tổng hợp 47 d) Phòng Kế hoạch và Đầu tư Quận, Huyện 50

  e)Phòng Công nghiệp Thương mại Dịch vụ 50

  2.1.3. Hoạt động của phòng Công nghiệp Thương mại Dịch vụ 51

  a) Cơ cấu tổ chức của phòng Công nghiệp Thương mại Dịch vụ 51

  b) Công tác quản lý hoạt động đầu tư của phòng Công nghiệp Thương mại Dịch vụ 52

  2.2. Thực trạng công tác thẩm tra hồ sơ xin chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án tại Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội 54

  2.2.1. Mục đích thẩm tra hồ sơ chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án 54

  2.2.2. Quy trình thẩm định hồ sơ chấp nhận địa điểm lập dự án của Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội 54

  a) Tình hình hoạt động các ngành có hồ sơ xin chấp thuận địa điểm 54

  b) Quy trình thẩm tra hồ sơ chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án 55

  2.2.3. Yêu cầu đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư tại địa điểm xác định 58

  2.2.3.1. Danh mục các loại hồ sơ cần có khi đề nghị chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư tại địa điểm xác định 58

  2.2.3.2. Yêu cầu đối với hồ sơ đề nghị chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư tại địa điểm xác định 58

  a) Hồ sơ đề nghị chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư tại địa điểm xác định 58

  b) Hồ sơ đề nghị gia hạn hiệu lực chấp thuận cho nhà đầu tư nghiên cứu lập dự án đầu tư tại địa điểm xác định 60

  2.2.4.Cán bộ tham gia thẩm định 61

  2.2.5. Nội dung thẩm định hồ sơ chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án của phòng Công nghiệp Thương mại Dịch vụ 62

  2.3.Ví dụ minh họa cho công tác thẩm định chấp nhận địa điểm lập dự án của Sở kế hoạch Hà Nội 64

  2.3.1.Giới thiệu về hồ sơ xin chấp nhận địa điểm lập dự án 64

  a) Giới thiệu về đơn vị xin thẩm định 64

  b)Nội dung đầu tư của dự án xin thẩm định 65

  c)Hồ sơ thẩm định 70

  2.3.2.Phân tích, thẩm định dự án trên quan điểm, nội dung thẩm định của chủ thế là Sở kế hoạch 71

  a) Xem xét về hiệu quả tài chính của dự án 71

  b)Các căn cứ pháp lý 73

  c)Xem xét lợi ích kinh tế xã hội 73

  d)Xét về năng lực tài chính của doanh nghiệp 73

  2.4.3.Rút ra kết luận về hồ sơ thẩm định 74

  2.4. Đánh giá công tác thẩm định hồ sơ xin chấp thuận địa điểm đề lập và thực hiện dự án của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội 76

  2.4.1. Thành tựu đạt được của công tác thẩm định hồ sơ xin chấp thuận địa điểm đề lập và thực hiện dự án của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội 76

  2.4.2. Hạn chế và nguyên nhân của việc thẩm định dự án chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội 78

  a) Hạn chế của việc thẩm định dự án chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội 78

  b) Nguyên nhân làm hạn chế thẩm định dự án chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án của Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội 79


  CHƯƠNG III Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định hồ sơ xin chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án 82

  3.1. Mục tiêu, phương hướnghoàn thiện công tác thẩm định dự án xin chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án 82

  a) Mục tiêu công tác thẩm định dự án xin chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án đầu tư 82

  b) Mục tiêu phát triển chung của các ngành có liên quan đến việc xin chấp nhận để lập và thực hiện dự án 82

  3.2. Kế hoạch thực hiện 83

  a)Kế hoạch của phòng CN TM DV 83

  b)Kế hoạch của phòng về công tác thẩm định hồ sơ dự án xin chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án 84

  3.3. Giải pháp hoàn thiện công tác thẩm định hồ sơ chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án 84

  3.3.1. Nâng cao nhận thức đối với công tác thẩm định đầu tư tại Sở kế hoạch đầu tư Hà Nội 84

  3.3.2. Về căn cứ và phương tiện thẩm định 85

  3.3.3. Về tổ chức thẩm định dự án 86

  a) Phân giao nhiệm vụ với trách nhiệm 86

  b) Quy trình tổ chức thẩm định dự án 86

  3.3.4. Về đội ngũ cán bộ thẩm định 87

  3.3.5. Nội dung thẩm định hồ sơ xin chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án87

  Kết luận 89

  Danh mục sách tham khảo 90


  DANH MỤC BẢNG BIỂU, SƠ ĐỒ


  Sơ đồ Sơ đồ chu kỳ của dự án đầu tư 14

  Sơ đồ 2: Quy trình thẩm định dự án đầu tư 28

  Sơ đồ 3: Quy trình đầu tư của dự án đầu tư 29

  Sơ đồ 4: Sơ đồ mô hình tổ chức của phong CN TM DV 50

  Sơ đồ 5: Sơ đồ mô tả quy trình thẩm định tại phòng CN TM DV 54

  Bảng 1: Ngành nghề kinh doanh cảu công ty 65

  Bảng 2: Quy mô của dự án 66

  Bảng 3: Bảng tính lợi nhuận từ dự án 72

  Bảng 4: Bảng lợi nhuận sau thuế của doanh nghiệp năm 2006 2009 74

  Bảng 5: Số hồ sơ được chấp thuận địa điểm năm 2006 2009 76

  Bảng 6: Tỷ lệ số lượng hồ sơ được chấp thuận địa điểm để lập và thực hiện dự án đầu tư 77


  Danh mục các chữ viết tắt

  UBND Ủy ban nhân dân

  GPMB Giải phóng mặt bằng

  CN TM DV Công nghiệp Thương mại Dịch vụ

  KTQD Kinh tế Quốc dân

  HTX Hợp tác xã

  BQL Ban quản lý

  TTTM Trung tâm thương mại

  CNXH Chủ nghĩa xã hội

  HN Hà Nội

  BTCT bê tông cốt thép

  BM HAPI Biểu mẫu quy định của Sở kế hoạc và đầu tư Hà Nội

  XDCB Xây dựng cơ bản


  Xem Thêm: Hoàn thiện công tác thẩm định tại Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội đối với các dự án xin chấp thuận địa
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện công tác thẩm định tại Sở kế hoạch và đầu tư Hà Nội đối với các dự án xin chấp thuận địa sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status