Đề tài: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở VN


MỤC LỤC


PHẦN I 4
TỔNG QUAN VỀ ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI 4
I. Lý thuyết chung về đầu tư nước ngoài: 4
1. Đầu tư nước ngoài là gì? 4
2. Các hình thức đầu tư nước ngoài: 4
3. Các chính sách thu hút đầu tư nước ngoài: 4
II. Đầu tư trực tiếp nước ngoài: 5
1. Khái niệm: 5
2. Các hình thức đầu tư trực tiếp nước ngoài: 5
3. Đặc điểm đầu tư trực tiếp nước ngoài: 5
4.Tính tất yếu khách quan của hoạt động đầu tư trực tiếp nước ngoài: 6
5. Tác động của đầu tư trực tiếp. 7
III. Vai trò của FDI đối với các nước đang phát triển: 8
1. Về tăng trưởng kinh tế: 8
2. Về vốn đầu tư và cán cân thanh toán quốc tế: 8
3. Chuyển giao và phát triển công nghệ: 8
4. Phát triển nguồn nhân lực và tạo việc làm: 9
5. Thúc đẩy xuất nhập khẩu và tiếp cận với thị trường thế giới: 9
6. Liên kết các ngành công nghiệp: 9

PHẦN II 10
THỰC TRẠNG THU HÚT VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI TẠI VIỆT NAM TỪ 1988 ĐẾN 2004 10
I. Các kết quả đạt được trong giai đoạn 1988- 2004: 10
1. Giai đoạn 1988-1990. 11
2. Giai đoạn 1991-1996: 12
3. Thời kì 1997-2004 13
II. đánh giá Tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với sự phát triển kinh tế xã hội của Việt Nam: 14
1. Tác động tích cực: 14
III. Những tồn tại của hoạt động đầu tư nước ngoài. 19
1. Chính xách, pháp luật chưa hoàn thiện 19
2. Nguồn thu hút vốn hẹp 19
3. Cơ cấu đầu tư chưa hợp lí. 20
4. Về hình thức đầu tư . 20
5. Về chuyển giao công nghệ. 21
6. Hiệu quả đầu tư chưa cao và không đồng đều. 21
7. Những tồn tại khác 21

PHẦN III 23
GIẢI PHÁP THU HÚT VÀ SỬ DỤNG CÓ HIỆU QUẢ VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI NHẰM THÚC ĐẨY TĂNG TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN KINH TẾ VIỆT NAM 23
I. Giải pháp tăng cường thu hút vốn fdi đối với phát triển kinh tế của việt nam: 23
1. Tăng cường các hoạt động xúc tiến đầu tư : 23
2. Hoàn thiện môi trường đầu tư tại Việt Nam: 23
3. Giữ vững ổn định chính trị - xã hội. 25
II. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn FDI đối với phát triển kinh tế của việt nam: 25
1. Nâng cao hiệu quả tác động của FDI đối với tăng trưởng kinh tế: 25
2. Nâng cao tác động của FDI thực hiện tiến bộ xã hội, công bằng xã hội và bảo vệ môi trường: 26

KẾT LUẬN 28


Xem Thêm: Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vai trò của đầu tư trực tiếp nước ngoài trong việc thúc đẩy tăng trưởng kinh tế ở Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.