Đề tài: Đánh giá tình hình vay vốn và hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của hộ sản xuất kinh doanh may da trên địa bàn xã Kiêu Kỵ huyện Gia Lâm thành phố Hà Nội


MỤC LỤC

PHẦN I 1
ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2.Mục tiêu nghiên cứu của đề tài 2
1.2.1.Mục tiêu chung. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 3
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 3
1.3.2.Phạm vi nghiên cứu. 3


PHẦN II 4
CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ CƠ SỞ THỰC TIỄN CỦA ĐỀ TÀI 4
2.1.Cơ sở lý luận của đề tài 4
2.1.1.Cơ sở lý luận về vay vốn tín dụng và hiệu quả vay vốn tín dụng. 4
2.1.1.1.Những khái niệm cơ bản. 4
2.1.2 Cơ sở lý luận về tín dụng. 5
2.1.2.1 Bản chất của tín dụng. 5
2.1.2.2 Các hình thức tín dụng. 6
2.1.3. Vai trò của vốn tín dụng trong sản xuất TTCN ở nông thôn. 8
2.2. Tình hình tín dụng trong nông thôn trên thế giới 10
2.2.1. Tình hình tín dụng trong nông thôn ở một số nước trên thế giới 10
2.2.2. Tín dụng trong nông nghiệp nông thôn Việt nam 12
2.3 Nhận xét chung và bài học kinh nghiệm. 17
2.4. Một số chỉ tiêu sử dụng để nghiện cứu. 18
2.4.1. Chỉ tiêu thể hiện tình hình vay vốn: 18


PHẦN III ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN NGHIÊN CỨU VÀ PHƯƠNG PHÁP. 21
NGHIÊN CỨU 21
3.1. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu. 21
3.1.1 Đặc điểm tự nhiên. 21
3.1.2. Đặc điểm tình hình kinh tế xã hội của xã Kiêu Kỵ. 25
3.1.3. Những thuận lợi và khó khăn đối với các hoạt động tín dụng trên địa bàn xã. 31
3.2.Phương pháp nghiên cứu. 32
3.2.1. Phương pháp chọn điểm nghiên cứu. 32
3.2.2. Phương pháp thu thập số liệu. 33
3.2.3. Phương pháp phân tích số liệu. 34
3.2.4. Phương pháp so sánh. 34


PHẦN IV 35
KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 35
4.1. Thực trạng vay vốn của hộ sản xuất kinh doanh may da ở Kiêu Kỵ. 35
4.1.1. Thực trạng vay vốn tín dụng chính thống. 35
4.1.2. Thực trạng vay vốn từ tín dụng không chính thống: 58
4.1.3. Kết quả điều tra thực tế tình hình vay và sử dụng vốn ở các hộ. 60
4.1.4. Nhận xét thực trạng vay vốn của các hộ sản xuất kinh doanh xã Kiêu Kỵ. 62
4.2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của các hộ sản xuất kinh doanh may da trên địa bàn xã Kiêu Kỵ - Gia Lâm - HN. 64
4.2.1. Tình hình sử dụng vốn cho sản xuất kinh doanh ngành sản xuất may da. 64
4.3. Kết quả và hiệu quả sử dụng vốn vay. 65
4.3.1. Tác động của vốn vay đến tạo việc làm và tăng thu nhập cho các hộ sản xuất kinh doanh may da. 65
4.3.2. Hiệu quả vốn vay của các hộ sản xuất may da trên địa bàn xã. 68
4.4. Tình hình hoàn trả vốn vay và nhu cầu vay vốn của các hộ sxkd may da trên địa bàn xã. 72
4.4.1. Tình hình hoàn trả vốn vay. 72
4.2.2. Nhu cầu vay vốn tín dụng của các hộ sản xuất kinh doanh may da. 72
4.5. Giải pháp để hộ sxkd may da vay và sử dụng vốn có hiệu quả. 74
4.5.1. Đối với các tổ chức tín dụng. 74
4.5.2. Về phía chính quyền địa phương. 77
4.5.3. Về phía các hộ sản xuất kinh doanh may da trên địa bàn xã: 77


PHẦN V 79
KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 79
5.1. Kết luận. 79
5.2. Kiến nghị 80
5.2.1. Về phía nhà nước: 80
5.2.2. Về phía địa phương: 80
5.2.3. Về phía các hộ vay vốn. 81


Xem Thêm: Đánh giá tình hình vay vốn và hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của hộ sản xuất kinh doanh may da trên đ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tình hình vay vốn và hiệu quả sử dụng vốn tín dụng của hộ sản xuất kinh doanh may da trên đ sẽ giúp ích cho bạn.