Đề tài; Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần Rượu Vang Hapro – Thảo Mộc


MỤC LỤC

PHẦN THỨ NHẤT MỞ ĐẦU 1
CHƯƠNG I NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CƠ BẢN VỀ VỐN LƯU ĐỘNG TRONG DOANH NGHIỆP. 3
1. Những vấn đề lý luận cơ bản về vốn sản xuất kinh doanh. 3
1.1. Khái niệm về vốn sản xuất . 3
1.2. Vốn lưu động. 4
1.2.1. Khái niệm tài sản lưu động và vốn lưu động. 4
1.2.2. Thành phần và phân loại vốn lưu động. 5
1.2.2.1. Thành phần vốn lưu động. 5
1.2.2.2. Phân loại vốn lưu động. 5
1.2.3. Quản lý vốn lưu động. 7
1.2.3.1. Quản lý tồn kho sự trữ. 7
1.2.3.2. Quản lý vốn bằng tiền. 9
1.2.3.3. Quản lý các khoản phải thu. 10
1.2.3.4. Quản lý ngân quỹ doanh nghiệp. 10
2. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 11
2.1. Khái niệm về hiệu quả sản xuất . 11
2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 11
2.2.1. các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn. 11
2.2.2. các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 12
2.2.3. Một số chỉ tiêu đánh giá tình hình tài chính. 13
2.3. Vai trò của việc nâng cao hiệu quả của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 14CHƯƠNG II THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VANG HAPRO – THẢO MỘC 16
1. Quá trình hình thành phát triển và những đặc điểm cơ bản về bộ máy tổ chức hoạt động của công ty cổ phần Rượu Vang – HAPRO – Thảo Mộc. 16
1.1.Quá trình hình thành. 16
1.2. Đặc điểm cơ bản về tổ chức bộ máy hoạt động của công ty cổ phần rượu Vang Hapro – Thảo Mộc. 17
1.3. Đặc điểm về lao động của công ty cổ phần rượu Vang Hapro Thảo mộc. 19
1.4. Đặc điểm về qui trình công nghệ sản xuất rượu vang. 20
1.4.1. Sơ đồ quy trình công nghệ sản xuất rượu vang. 21
1.4.2. Đặc điểm về nguyên liệu. 23
II. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần rượu vang Hapro – Thảo mộc. 23
2.1. Thực trạng hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 23
2.1.1. Tình hình tài sản lưu đông. 23
2.1.3. Cơ cấu vốn lưu động theo quá trình tuần hoàn và chu chuyển. 29
2.1.4. Tình hình tài chính. 31
2.1.5. Tình hình sử dụng vốn lưu động. 32
III. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn sản xuất 33
3.1. Những thành tưu trong quản lý và sử dụng vốn sản xuất 33
3.2. Những tồn tại trong quản lý và sử dụng vốn lưu động. 34
3.3. Nguyên nhân tồn tại 34


CHƯƠNG 3 KẾT LUẬN VÀ MỘT SỐ GIẢI PHÁP ĐỂ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN RƯỢU VANG HAPRO – THẢO MỘC. 35
I. Kết luận. 35
1.1. Chu kỳ sản xuất kinh doanh. 35
1.2. Kỹ thuật sản xuất 35
1.3. Đặc điểm về sản phẩm 36
1.4 Trình độ quản lý hạch toán nội bộ doanh nghiệp. 36
1.5. trình độ lao động của doanh nghiệp . 36
1.6. Các chính sách vĩ mô. 37
1.7. Biến động về thị trương. 37
II. Một số biện pháp để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưuy động tại công ty cổ phần rượu vang – hapro – thảo mộc. 37
2.1. Xác định, lựa chọn và sử dụng hợp lý các nguồn vốn. 37
2.2. áp dụng tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất kinh doanh . 39
2.3. Tăng cường hoạt động Marketing. 39
2.4. Cải tiến cơ cấu vốn phù hợp với quá trình sản xuất kinh doanh cảu công ty. 42
2.5. Đào tạo đội ngũ lao động. 43


Xem Thêm: Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần Rượu Vang Hapro – Thảo Mộc
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần Rượu Vang Hapro – Thảo Mộc sẽ giúp ích cho bạn.