Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần điện tử tin học FSC


MụC LụC

Lời cam đoan
Danh mục chữ viết tắt
Danh mục bảng biểu
Danh mục sơ đồ
Lời mở đầu

CHƯƠNG 1: NHữNG Lý LUậN CHUNG Về VốN LƯU ĐộNG Và HIệU QUả Sử DụNG VốN LƯU ĐộNG TRONG DOANH NGHIệP
1.1.VLĐ Và NGUồN HìNH THàNH VLĐ
1.1.1. Khái niệm, đặc điểm của VLĐ trong doanh nghiệp
1.1.2. Phân loại VLĐ trong doanh nghiệp
1.1.3. Kết cấu và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu VLĐ
1.1.4. Phương pháp xác định nhu cầu VLĐ
1.2. HIệU QUả Sử DụNG VLĐ
1.2.1.Sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng VLĐ của DN
1.2.2.Một số chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ của DN
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VLĐ


CHƯƠNG 2: TìNH HìNH Sử DụNG VLĐ ở CÔNG TY Cổ PHầN ĐIệN Tử TIN HọC FSC
2.1. QUá TRìNH THàNH LậP Và PHáT TRIểN CủA FSC
2.1.1. Khái quát về quá trình thành lập và phát triển của FSC
2.1.2. Ngành nghề kinh doanh của FSC
2.1.3. Cơ cấu tổ chức
2.1.4. Kết quả SXKD trong năm 2007, 2008, 2009
2.2. THựC TRạNG HIệU QUả Sử DụNG VLĐ TRONG SXKD CủA CÔNG TY TRONG 3 NĂM 2007,2008 Và 2009
2.2.1. Thực trạng quản lý và sử dụng VLĐ của công ty
2.2.2. Đánh giá thực trạng hiệu quả sử dụng VLĐ tại công ty FSC


CHƯƠNG 3: CáC GIảI PHáP TàI CHíNH NHằM NÂNG CAO HIệU QUả Sử DụNG VLĐ TạI CÔNG TY Cổ PHầN ĐIệN Tử TIN HọC FSC
3.1. ĐịNH HƯớNG PHáT TRIểN CủA CÔNG TY
3.1.1. Các định hướng phát triển trong những năm tới
3.1.2. Quan điểm hoàn thiện công tác quản lý VLĐ của công ty cổ phần điện tử tin học FSC
3.2. GIảI PHáP TàI CHíNH NHằM NÂNG CAO HIệU QUả Sử DụNG VLĐ TạI CÔNG TY Cổ PHầN ĐIệN Tử TIN HọC FSC
3.2.1. Chủ động xây dựng kế hoạch huy động và sử dụng VLĐ
3.2.2. Nâng cao hiệu quả tổ chức sử dụng VLĐ
3.2.3. Xây dựng kế hoạch dự trữ sản xuất linh hoạt
3.2.4. Huy động nguồn vốn mở rộng SXKD
3.2.5. Nâng cao chất lượng sản phẩm và phát triển dịch vụ sau bán hàng
3.2.6. Biện pháp phòng ngừa rủi ro kinh doanh
3.2.7. Tăng cường công tác đào tạo, nâng cao trình độ công nhân viên
3.3. MộT Số KIếN NGHị NHằM TạO ĐIềU KIệN THựC HIệN CáC GIảI PHáP TRÊN
3.3.1. Về phía Nhà nước
3.3.2. Về phía công ty


KếT LUậN


Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần điện tử tin học FSC
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần điện tử tin học FSC sẽ giúp ích cho bạn.