Đề tài: Thực trạng về tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần đầu tư phát triển viễn thông – truyền hình ACOM


Mục lục

Lời mở đầu


Chương 1: Lý luận chung về vốn lưu động, hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp1
1.1. Vốn lưu động và nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp. 1
1.1.1. Khái niệm đặc điểm của vốn lưu động. 1
1.1.2. Phân loại vốn lưu động. 2
1.1.2.1. Căn cứ vào vai trò của từng loại vốn lưu động trong quá trình sản xuất kinh doanh 2
1.1.2.2. Căn cứ vào hình thái biểu hiện. 3
1.1.3. Nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp. 3
1.1.3.1. Phân loại nguồn vốn lưu động theo quan hệ sở hữu về vốn. 3
1.1.3.2. Phân loại nguồn vốn lưu động căn cứ vào thời gian huy động vốn và sử dụng vốn 4
1.1.4. Kết cấu vốn lưu động và các nhân tố ảnh hưởng tới kết cấu vốn lưu động . 4
1.1.5. Nhu cầu vốn lưu động và các phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động 5
1.1.5.1. Nhu cầu vốn lưu động thường xuyên của doanh nghiệp. 5
1.1.5.2 Phương pháp xác định nhu cầu vốn lưu động của doanh nghiệp. 6
1.2. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 8
1.2.1. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp 8
1.2.2. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 10
1.2.3. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 12
1.3. Các phương hướng biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong các doanh nghiệp hiện nay. 13
1.3.1. Nguyên tắc quản lý vốn lưu động. 13
1.3.2. Nội dung quản lý vốn lưu động. 14
1.3.2.1. Quản trị vốn tồn kho. 14
1.3.2.2. Quản trị các khoản phải thu. 15
1.3.2.3. Quản trị vốn bằng tiền. 16
1.3.3. Một số biện pháp chủ yếu nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động . 17


Chương 2: Thực trạng về tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần đầu tư phát triển viễn thông – truyền hình ACOM 20
2.1 Tổng quan về công ty cổ phần đầu tư phát triển viễn thông – truyền hình ACOM 20
2.1.1 Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 20
2.1.1.1.Giới thiệu chung. 20
2.1.1.2.Quá trình hình thành và phát triển. 20
2.1.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh, cơ cấu tổ chức. 21
2.1.2.1 Cơ cấu tổ chức. 21
2.1.2.2 Đặc điểm sản xuất kinh doanh. 23
2.1.2.3 Đặc điểm sản phẩm 23
2.1.3 Kết quả hoạt động kinh doanh của công ty những năm gần đây. 24
2.1.4. Tổng quan tình hình của Acom năm 2009. 25
2.2. Thực trạng sử dụng vốn lưu động và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Acom. 27
2.2.1 Thực trạng nguồn vốn lưu động. 27
2.2.1.1 Nguồn vốn lưu động của doanh nghiệp: 27
2.2.1.2. Kết cấu vốn lưu động. 30
2.2.2. Tình hình quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư phát triển viễn thông- truyền hình ACOM. 33
2.2.2.1. Tình hình và hiệu quả quản lý hàng tồn kho của doanh nghiệp. 33
2.2.2.2. Tình hình quản lý các khoản phải thu của doanh nghiệp. 37
2.2.2.3. Tình hình sử dụng vốn bằng tiền tại doanh nghiệp. 43
2.2.2.4. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp. 47
2.3. Nhận xét chung về tình hình về việc tổ chức, quản lý và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty cổ phần đầu tư phát triển viễn thông – truyền hình ACOM. 50
2.3.1. Những thành công đạt được: 50
2.3.2. Những mặt còn tồn tại : 50


Chương 3: Một số đề xuất để nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần đầu tư phát triển viễn thông – truyền hình ACOM 52
3.1 Những định hướng phát triển của công ty cổ phần đầu tư phát triển viễn thông – truyền hình ACOM trong thời gian tới: 52
3.2 Một số giải pháp chủ yếu nhằm nâng cao hiệu quả tổ chức và sử dụng vốn lưu động tại công ty cổ phần đầu tư phát triển viễn thông – truyền hình ACOM. 53
3.2.1. Chủ động trong việc xác định nhu cầu VLĐ 54
3.2.2. Quản lý chặt chẽ các khoản nợ phải thu đồng thời xác định chính sách tín dụng thương mại hợp lý: 54
3.2.3. Tăng cường công tác quản lý hàng tồn kho, giảm thiểu chi phí lưu kho 57
3.2.4. Một số biện pháp khác. 57
3.3. Kiến nghị với nhà nước. 57


Kết luận


Xem Thêm: Thực trạng về tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần đầu tư phát triển viễn thô
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng về tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động ở công ty cổ phần đầu tư phát triển viễn thô sẽ giúp ích cho bạn.