Đề tài: Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cp chuyển phát nhanh hợp nhất Miền Bắc


MỤC LỤC
MỞ ĐẦU 1


Chương I: VỐN LƯU ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 3
I. Doanh nghiệp và vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 3
1. Doanh nghiệp. 3
1.1 Doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 3
1.2. Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường. 3
2.2. Đặc điểm của vốn kinh doanh. 5
2.3. Phân loại vốn. 6
II. VỐN LƯU ĐỘNG CỦA DOANH NGHIỆP. 7
1. Khái niệm về vốn lưu động. 7
2. Đặc điểm của vốn lưu động. 7
3. Phân loại vốn lưu động. 8
4. Các hình thái biểu hiện của vốn lưu động. 10
5. Các giải pháp huy động vốn lưu động. 11
5.1. Huy động vốn lưu động dài hạn. 11
5.2. Các hình thức huy động vốn lưu động ngắn hạn. 11
III. HIỆU QUẢ VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG 12
1. Hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 12
2. Sự cần thiết phải quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động 13
2.1. Xuất phát từ mục đích kinh doanh của doanh nghiệp. 13
2.2. Xuất phát từ vai trò quan trọng của vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh. 13
2.3. Xuất phát từ ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. 14
2.4. Xuất phát từ thực tế về hiệu quả kinh doanh của các doanh nghiệp đặc biệt là các doanh nghiệp cổ phần. 14
3. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại doanh nghiệp 15
3.1. Chỉ tiêu tốc độ chu chuyển vốn lưu động. 15
3.2. Mức tiết kiệm vốn lưu động. 17
3.3. Chỉ tiêu sức sinh lời vốn lưu động. 18
3.4. Hệ số sức sản xuất của vốn lưu động. 18
3.5. Các chỉ số về hoạt động. 18
4. Các nhân tố ảnh hưởng tới hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 20
4.1. Các nhân tố có thể lượng hoá. 20
4.2. Các nhân tố phi lượng hoá. 23
5. Bảo toàn vốn lưu động. 24


Chương II: THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH HỢP NHẤT MIỀN BẮC 26

I. TỔNG QUAN VỀ C«NG TY chuyÓn ph¸t nhanh hîp nhÊt MiÒn B¾c 26
1. Quá trình hình thành và phát triển của công ty. 26
2. Quy mô hoạt động. 27
3. Triết lý kinh doanh của công ty. 27
4. Tổ chức sản xuất kinh doanh của công ty CP chuyÓn ph¸t nhanh hîp nhÊt MiÒn B¾c. 28
4.1. Chức năng của công ty cp chuy ển phát nhanh hợp nhất miền bắc 28
4.2. Nhiệm vụ của công ty. 28
2.4. Tổ chức bộ máy quản lý của công ty. 29
3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty CP chuyển phát nhanh hợp nhất Miền Bắc. 30
II. TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP CHUYỂN PHÁT NHANH HỢP NHẤT MIỀN BẮC. 31
1. Những đặc điểm cơ bản ảnh hưởng tới tình hình sử dụng vốn lưu động tại Công ty 31
2. Tình hình tài chính của Công ty trong những năm gần đây. 32
3. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của công ty CP chuyển phát nhanh hợp nhất miền bắc. 35
3.1. Tốc độ luân chuyển vốn lưu động. 35
3.1.1. Vòng quay vốn lưu động. 36
3.1.2. Thời gian luân chuyển vốn lưu động. 37
3.1.3. Hệ số đảm nhiêm vốn lưu động. 38
3.2. Sức sinh lời vốn lưu động. 38
3.3. Hệ số sức sản xuất của vốn lưu động: chỉ tiêu này phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động: 39
3.4. Chỉ tiêu tiết kiệm vốn lưu động. 40
3.5. Tình hình dự trữ tài sản lưu động. 41
4. Tình hình tổ chức cung ứng, dự trữ và sử dụng nguyên vật liệu. 42
III. ĐÁNH GIÁ TÌNH HÌNH SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CP CHUYỂN PHÁT NHANH HỢP NHẤT MIỀN BẮC. 45
1. Những kết quả đạt được. 45
2. Những khó khăn, tồn tại cần khắc phục. 47
2.1. Những hạn chế. 47
2.2. Nguyên nhân của những hạn chế. 47


Chương III: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN CHUYỂN PHÁT NHANH HỢP NHẤT MIỀN BẮC 50
I. ĐỊNH HƯỚNG KINH DOANH CỦA CÔNG TY TRONG THỜI GIAN TỚI. 50

II. GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG TẠI CÔNG TY. 51
1. Giải pháp chung nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 51
1.1. Yêu cầu của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 51
1.2. Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 52
1.2.1. Kế hoạch hoá vốn lưu động. 52
1.2.2. Thực hiện quản lý vốn lưu động có kế hoạch và khoa học. 53
1.2.3. Đổi mới công nghệ, áp dụng tiến bộ khoa học vào trong sản xuất 53
1.2.4. Tổ chức tốt công tác quản lý tài chính và không ngừng nâng cao trình độ mọi mặt cho người lao động. 54
2. Giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Công ty CP chuyển phát nhanh hợp nhất Miền Bắc. 55
2.1. Kế hoạch hoá vốn lưu động. 56
2.1.1. Xác định nhu cầu vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty 56
2.1.2. Lựa chọn một cách hợp lý các hình thức khai thác và tạo lập vốn lưu động. 57
2.2. Quản lý thật tốt vốn lưu động. 58
2.2.1. Quản lý tiền mặt 58
2.2.2. Quản lý dự trữ. 59
2.2.3. Quản lý các khoản phải thu. 62
2.3. Mạnh dạn áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật, tăng cường đổi mới và đầu tư các tài sản cố định. 63
2.4. Cổ phần hóa doanh nghiệp biện phap nâng cao hiệu quả sử dụng vốn 64
2.5. Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện bộ máy nhằm nâng cao hơn nữa năng lực quản lý. 65
III. ĐIỀU KIỆN THỰC HIỆN CÁC GIẢI PHÁP. 65
1. Đối với Tổng công ty Bưu chính Viễn thông. 65
2. Đối với các ngân hàng. 66
3. Đối với Nhà nước. 67
3.1. Tạo lập môi trường pháp luật ổn định, thông thoáng. 67
3.2. Tạo ra một môi trường kinh tế, xã hội ổn định đảm bảo cho việc huy động vốn có hiệu quả. 68
3.3. Thực hiện ưu đãi trong cơ chế, chính sách về tài chính. 68
3.4. Cải cách thủ tục hành chính. 69


KẾT LUẬN 70


Xem Thêm: Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cp chuyển phát nhan
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại công ty cp chuyển phát nhan sẽ giúp ích cho bạn.