Đề tài: Công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Huyện Ba Vì


Mục lục 1
LỜI CẢM ƠN 4
Danh mục từ viết tắt 5
Danh mục bảng biểu. 6

CHƯƠNG 1: TỔNG QUAN NHỮNG VẤN ĐỀ NGHIÊN CỨU VỀ PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TRONG DN 7
1.1 Tính cấp thiết cần nghiên cứu về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 7
1.2 Xác lập và tuyên bố đề tài 9
1.3 Mục tiêu nghiên cứu: 9
1.4 Phạm vi nghiên cứu: 10
1.5 Một số khái niệm và phân định nội dung của vốn kinh doanh. 11
1.5.1 Khái niệm vốn kinh doanh. 11
1.5.2 Nguồn hình thành vốn kinh doanh của doanh nghiệp. 12
1.5.3 Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 15
1.5.4 Hệ thống các chỉ tiêu phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của công ty Thương Mại Huyện Ba Vì. 17
1.5.4.1 Phân tích tổng hợp hiệu quả sử dụng VKD 17
1.5.4.2 Phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ. 21
1.5.4.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn cố định. 23


CHƯƠNG 2 : PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU VÀ THỰC TRẠNG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ HẦN THƯƠNG MẠI HUYỆN BA VÌ. 25
2.1 Phương pháp nghiên cứu về phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Thương Mại Huyện Ba Vì. 25
2.1.1 Phương pháp thu thập dữ liệu. 25
2.1.2 Phương pháp phân tích dữ liệu. 28
2.2 Đánh giá tổng quan tình hình ảnh hưởng của nhân tố môi trường đến phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Thương Mại Huyện Ba Vì. 28
2.2.1 Giới thiệu tổng quan về công ty. 28
2.2.2 Đánh giá tình hình ảnh hưởng của môi trường kinh doanh đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương Mại Huyện Ba Vì 32
2.2.2.1 Các nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng VKD. 32
2.2.2.2 Các nhân tố ảnh hưởng đến công tác phân tích hiệu quả sử dụng VKD. 35
2.3 Thực trạng công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty cổ phần Thương Mại Huyện Ba Vì. 36
2.3.1 Phân tích cơ cấu và sự biến động của vốn. 37
2.3.2 Phân tích tổng hợp hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 44
2.3.3 Phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ. 46
2.3.4Phân tích hiệu quả sử dụng VCĐ. 48


CHƯƠNG 3 : CÁC KẾT LUẬN VÀ ĐỀ XUẤT NHẰM HOÀN THIỆN NỘI DUNG VÀ PHƯƠNG PHÁP PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN KINH DOANH TẠI CÔNG TY CỔ PHẦN THƯƠNG MẠI HUYỆN BA VÌ. 52
3.1 Các kết luận về công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương Mại Huyện Ba Vì 52
3.2 Các đề xuất kiến nghị nhằm hoàn thiện nội dung và phương pháp phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty cổ phần Thương Mại Huyện Ba Vì. 53
3.2.1 Hoàn thiện tổ chức công tác phân tích kinh tế DN. 53
3.2.2 Hoàn thiện về phương pháp phân tích. 54
3.2.3 Hoàn thiện về nội dung phân tích hiệu quả sử dụng VKD tại Công ty. 55
3.2.3.1 Hoàn thiện phân tích hiệu quả sử dụng VKD. 55
3.2.3.2 Hoàn thiện phân tích hiệu quả sử dụng VLĐ. 56
3.2.3.3 Phân tích hiệu quả sử dụng vốn chủ sở hữu. 56
3.3 Điều kiện để nâng cao hiệu quả của công tác phân tích hoạt đọng kinh tế DN. 58
3.3.1 Đối với công ty. 58
3.3.2 Đối với nhà nước. 60


Xem Thêm: Công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Huyện Ba Vì
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Công tác phân tích hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại Công ty Cổ phần Thương Mại Huyện Ba Vì sẽ giúp ích cho bạn.