Đề tài: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại dự án: Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về CNTT&TT tại Đại học Bách Khoa Hà Nội


MỤC LỤC

CHƯƠNG I : NGUỒN VỐN ODA CỦA NHẬT BẢN TRONG LĨNH VỰC CNTT & TT Ở VIỆT NAM 1
1.1 VAI TRÒ CỦA NGÀNH CNTT& TT TRONG PHÁT TRIỂN KTXH VÀ SỰ CẦN THIẾT CỦA NGUỒN VỐN ODA TRONG NGÀNH CNTT & TT Ở VIỆT NAM 1
1.1.1 Vai trò của ngành CNTT & TT trong phát triển KTXH ở Việt Nam 1
1.1.2 Sự cần thiết của nguồn vốn ODA trong phát triển ngành CNTT&TT ở Việt Nam 2
1.2 NGUỒN VỐN ODA CỦA JICA TRONG LĨNH VỰC CNTT&TT Ở VIỆT NAM 4
1.2.1 Khái quát về ODA tại Việt Nam 4
1.2.2 Khái quát về tổ chức JICA và các hoạt động của JICA. 10
1.2.3 Các hình thức tài trợ và tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA 12
1.2.3.1 Các hình thức tài trợ ODA của JICA 12
1.2.3.2 Sự cần thiết phải sử dụng vốn ODA có hiệu quả: 15
1.2.3.3 Tiêu chí đánh giá hiệu quả sử dụng vốn ODA của JICA tại các dự án 18


CHƯƠNG II : THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI DỰ ÁN: “ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO ĐẠI HỌC VÀ SAU ĐẠI HỌC VỀ. 19
CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ THUYỀN THÔNG 19
TẠI ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI 19
2.1 MÔ TẢ DỰ ÁN: 19
2.1.1 Sự cần thiết phải có dự án. 19
2.1.1.1 Thực trạng phát triển công nghệ thông tin trên thế giới 19
2.1.1.2 Thực trạng phát triển CNTT của Việt Nam: 20
2.1.1.3 Thưc trạng đào tạo và nghiên cứu CNTT trong trường ĐH Bách Khoa Hà Nội 22
2.1.2 Các thông tin khái quát về dự án. 25
2.1.3 Mục tiêu của dự án. 26
2.1. 4 Các hoạt động của dự án: 29
2.2 THỰC TRẠNG SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI DỰ ÁN . 30
2.2.1.Tổ chức thực hiện. 30
2.2.2 Các nguồn vốn thực hiện Dự án. 34
2.2.4 Tiến độ giải ngân của Dự án. 37
2.2.5. Các hoạt động chủ yếu. 39
2.2.6 Đánh giá chung. 50
2.3.1 Một số vướng mắc và nguyên nhân. 51


CHƯƠNG III : CÁC GIẢI PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ODA TẠI DỰ ÁN: “ HỖ TRỢ VÀ PHÁT TRIỂN ĐÀO TẠO ĐH VÀ SAU ĐH VỀ CÔNG NGHỆ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG 55
TẠI ĐH BÁCH KHOA HÀ NỘI 55
3.1 ĐỊNH HƯỚNG SỬ DỤNG ODA TRONG THỜI GIAN TỚI Ở ĐẠI HỌC BÁCH KHOA HÀ NỘI
3.1.1 Xu hướng phát triển ngành CNTT & TT trong thời gian tới 55
3.1.2 Yêu cầu sử dụng ODA trong Dự án.
3.2 CÁC GIẢI PHÁP NHẰM NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG ODA TẠI DỰ ÁN 59
3.2.1 Về công tác quản lí 59
3.2.2. Về công tác giải ngân vốn ODA 60
3.2.3 Về công tác mua săm trang thiết bị, đấu thầu. 61
3.2.4 Công tác đào tạo tập huấn. 61
3.2.5 Các công tác khác. 61
3.3 MỘT SỐ KIẾN NGHỊ. 63


KẾT LUẬN 64


Xem Thêm: Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại dự án: Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ODA tại dự án: Hỗ trợ và phát triển đào tạo đại học và sau đại học về sẽ giúp ích cho bạn.