Đề tài: Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh doanh Nông thổ sản - Hà Nội


MỤC LỤC

Chương I: Vốn lưu động và tầm quan trọng của vốn lưu động đối với các doanh nghiệp thương mại trong nền kinh tế thị trường.

I- Vốn và tầm quan trọng của vốn đối với mỗi doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

1- Khái niệm vốn kinh doanh.

2- Các loại vốn kinh doanh.

3- Các bộ phận cấu thành vốn của doanh nghiệp.

4- Vai trò của vốn lưu động đối với doanh nghiệp trong sản xuất kinh doanh.

II- Các giải pháp huy động vốn lưu động của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.

1- Giải pháp huy động vốn lâu dài.

2- Giải pháp huy động vốn ngắn hạn.

III- Mục đích, nhiệm vụ phân tích hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp.

1- Mục đích và nhiệm vụ phân tích.

2- Các phương pháp sử dụng trong phân tích hiệu quả.

IV- Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.

1- Quan điểm và tiêu thức xác định hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.

2- Hệ thống chỉ tiêu đánh giá việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

3- Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp.Chương II: Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp chế biến và kinh doanh nông thổ sản Hà Nội.

I- Quá trình hình thành và các kết quả đạt được của xí nghiệp trong những năm qua.

1- Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của xí nghiệp.

2- Hệ thống tổ chức, chức năng nhiệm vụ của các phòng ban trong xí nghiệp.

3- Những đặc điểm kinh tế kỹ thuật ảnh hưởng tới việc huy động vốn lưu động và sử dụng vốn lưu động ở xí nghiệp.

4- Thực trạng, nguyên nhân, kết quả và những đổi mới về mặt tổ chức, quản lý sản xuất kinh doanh mà xí nghiệp đạt được những năm gần đây.

II- Phân tích tình hình huy động vốn lưu động tại xí nghiệp.

1- Giải pháp tăng vốn tự có

2- Giải pháp tăng vốn ngắn hạn.

II- Phân tích thực trạng sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp.

1- Những đặc điểm cơ bản ảnh hưởng tới tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động ở đây.

2- Quan điểm về hiệu quả sử dụng vốn của xí nghiệp.

3- Thực trạng sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp.

IV- Đánh giá chung về tình hình sử dụng vốn của xí nghiệp.Chương III- Một số ý kiến nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp.

I- Phương hướng và nhiệm vụ của xí nghiệp trong thời gian tới.

II- Một số ý kiến đề xuất nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại xí nghiệp.

1- Biện pháp chung cho các doanh nghiệp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

2- Các giải pháp khác nhằm huy động vốn lưu động.

3- Các giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động.

4- Cổ phần hoá doanh nghiệp: Biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh.

5- Đào tạo và bồi dưỡng cán bộ, hoàn thiện bộ máy quản lý.

III - Một số kiến nghị đối với cơ quan quản lý nhà nước.


Xem Thêm: Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động tại Xí nghiệp Chế biến và Kinh sẽ giúp ích cho bạn.