Đề tài: Nghiên cứu môi trường đầu tư của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Hà Nội


MỤC LỤC
Lời cam đoan. i
Lời cảm ơn. ii
Tóm tắt luận văn. iii
Mục lục. vi
Danh mục bảng. viii
Danh mục biểu. ix
Danh mục đồ thị ix
Danh mục chữ viết tắt x


Phần thứ nhất ĐẶT VẤN ĐỀ. 1
1.1 Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu. 3
1.2.1 Mục tiêu chung. 3
1.2.2 Mục tiêu cụ thể. 3
1.3 Câu hỏi nghiên cứu. 3
1.4 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 4
1.4.1 Đối tượng nghiên cứu. 4
1.4.2 Phạm vi nghiên cứu. 4


Phần thứ hai CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 5
2.1 Cơ sở lý luận. 5
2.1.1 Một số khái niệm liên quan. 5
2.2 Cơ sở thực tiễn. 32
2.2.1 Môi trường đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn ở các nước trên thế giới 32
2.2.2 Môi trường đầu tư ở Việt Nam 35


Phần thứ ba PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 38
3.1 Phương pháp nghiên cứu. 38
3.1.1 Phương pháp thu thập số liệu. 38
3.1.2 Phương pháp phân tích số liệu. 38
3.1.3 Hệ thống chỉ tiêu. 39


Phần thứ tư KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 41
4.1 Thực trạng đầu tư của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp nông thôn. 41
4.1.1 Thực trạng đầu tư phân theo loại hình doanh nghiệp. 41
4.1.2 Thực trạng đầu tư phân theo lĩnh vực. 43
4.1.3 Thực trạng đầu tư phân theo vốn. 47
4.1.4 Cơ cấu vốn đầu tư của các doanh nghiệp. 50
4.2 Hiệu quả đầu tư của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp. 53
4.2.1 Hiệu quả đầu tư phân theo loại hình doanh nghiệp. 53
4.2.2 Hiệu quả đầu tư phân theo lĩnh vực. 54
4.2.3 Hiệu quả đầu tư phân theo quy mô vốn. 55
4.3 Đánh giá môi trường đầu tư của các doanh nghiệp. 55
4.3.1 Môi trường đầu tư phân theo loại hình doanh nghiệp. 55
4.3.2 Môi trường phân theo lĩnh vực đầu tư. 57
4.3.3 Môi trường phân theo quy mô vốn đầu tư. 60
4.3.4 Nhận xét chung. 61
4.3.5 Cho điểm các yếu tố ảnh hưởng đến đầu tư của các doanh nghiệp. 66
4.3.6 Phân tích điểm mạnh điểm yếu của các công ty. 69
4.4 Phương hướng sản xuất kinh doanh của các doanh nghiệp. 73
4.5 Giải pháp. 74


Phần thứ năm KẾT LUẬN VÀ KHUYẾN NGHỊ 76
5.1 Kết luận. 76
5.2 Khuyến nghị 77


TÀI LIỆU THAM KHẢO 79


Xem Thêm: Nghiên cứu môi trường đầu tư của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Hà Nội
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Nghiên cứu môi trường đầu tư của các doanh nghiệp trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn tại Hà Nội sẽ giúp ích cho bạn.