TÊN ĐỀ TÀI: Một số giải pháp huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại Tổng Cty Hàng hải VN

MỤC LỤC​ ​ PHẦN MỞ ĐẦU . 1
CHƯƠNG 1: LÍ LUẬN CHUNG VỀ HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐÂU TƯ . 3
1.1. Các khái niệm cơ bản về đầu tư phát triển trong nền kinh tế nói chung và trong doanh nghiệp nói riêng 3
1.1.1. Đầu tư , đầu tư phát triển. 3
1.1.2. Đầu tư phát triển. 3
1.1.3. Vốn đầu tư. 4
1.1.4. Nguồn vốn đầu tư . 4
1.2. Vốn và nguồn vốn đầu tư trong doanh nghiệp. 4
1.2.1. Vai trò của vốn đối với doanh nghiệp . 4
1.2.2. Việc huy động vốn đầu tư ở các doanh nghiệp . 5
1.3. Nội dung đầu tư trong doanh nghiệp . 7
1.4. Các nhân tố ảnh hưởng đến hoạt động đầu tư trong doanh nghiệp . 12
1.5. Các chỉ tiêu đánh giá hiệu quả đầu tư trong doanh nghiệp . 16

CHƯƠNG 2: THỰC TRẠNG HUY ĐỘNG VÀ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TẠI.
TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM . 19
2.1. Quá trình hình thành và phát triển của tổng công ty hàng hải Việt Nam. 19
2.1.1. Quá trình hình thành. 19
2.1.2. Sự phát triển của tổng công ty hàng hải Việt Nam . 23
2.2. Thực trạng huy động vốn đầu tư tại tổng công ty hàng hải Việt Nam 24
2.2.1. Nhu cầu vốn của Tổng công ty hàng hải . 24
2.2.2. Nguồn huy động vốn đầu tư của Tổng công ty Hàng hải 25
2.3 Thực trạng sử dụng vốn đầu tư của tổng công ty hàng hải Việt Nam: 28
2.3.1 Thực trạng sử dụng sử dụng vốn đầu xét theo nguồn. 28
2.3.2 Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của tổng công ty hàng hải Việt Nam phân theo nội dung đầu tư . 31
2.4 Đánh giá hiệu quả việc huy động và sử dụng vốn đầu tư của tổng công ty hàng hải Việt Nam: 35
2.4.1 Kết quả hoạt động đầu tư phát triển. 35
2.4.2 Hiệu quả hoạt động đầu tư phát triển. 38
2.4.3 Những tồn tại trong huy động và sử dụng vốn đầu tư . 43

CHƯƠNG 3: MỘT SỐ GIẢI PHÁP NHẰM HUY ĐỘNG VÀ NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN ĐẦU TƯ TẠI TỔNG CÔNG TY HÀNG HẢI VIỆT NAM . 45
3.1 Định hướng hoạt động tại tổng công ty hàng hải Việt Nam: 45
3.1.1 Chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh chủ yếu. 45
3.1.2 Kế hoạch đầu tư phát triển đội tàu. 45
3.1.3 Kế hoạch thực hiện các dự án đầu tư phát triển cơ sở hạ tầng. 45
3.1.4 Một số công tác, nhiệm vụ khác. 46
3.2 Giải pháp huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại tổng công ty hàng hải Việt Nam. 46
3.2.1 Giải pháp huy động vốn đầu tư phát triển. 46
3.2.2 Giải pháp sử dụng vốn đầu tư phát triển hiệu quả. 48
3.2.2.1 Lập kế hoạch thực hiện hoạt động đầu tư . 48
3.2.2.2 Giải pháp về đầu tư xây dựng hoặc nâng cấp cơ sở hạ tầng. 49
3.2.2.3 Giải pháp đầu tư và máy móc thiết bị, tăng cường đầu tư nâng cao năng lực công nghệ 49
3.2.2.4 Giải pháp đầu tư phát triển nguồn nhân lực . 51
3.2.2.5 Giải pháp cho hoạt động đầu tư marketing mở rộng thị trường. 53
3.2.3 Giải pháp quản lý quá trình sử dụng vốn. 54
3.3 Giải pháp khác. 56
3.3.1 Phát huy cơ chế điều hoà vốn trong Tổng công ty. 56
3.3.2 Thanh lý, bán bớt một số tàu quá cũ hoặc không còn phù hợp với yêu cầu của khách hàng. 58
3.4 Một số kiến nghị với nhà nước : 59
KẾT LUẬN . 61

DANH MỤC SƠ ĐỒ BẢNG BIỂU​ ​ DANH MỤC HÌNH
Hình 1.1: Biểu đồ: Tỷ trọng nguồn vốn đầu tư phát triển của tổng công ty hàng hải giai đoạn 2005 – 2009 30
Hình 1.2: Biểu đồ: Doanh thu của công ty qua các năm giai đoạn 2005 – 2009. 36
Hình 1.3: Biểu đồ: Mức gia tăng đóng góp vào Ngân sách của tổng công ty giai đoạn 2005- 2009 37
​ DANH MỤC BẢNG
Bảng 1.1: Nhu cầu vốn đầu tư cho lĩnh vực vận tải biển. 24
Bảng 1.2: Nhu cầu vốn đầu tư của 4 cảng biển tiêu biểu của. 25
tổng công ty Hàng hải Việt Nam 25
Bảng 1.3: Tình hình huy động vốn đầu tư từ 2001- 2009 như sau: 26
Bảng 1.4: Tốc độ tăng vốn đầu tư phát triển của tổng công ty hàng hải giai đoạn 2005 - 2009 27
Bảng 1.5: Tình hình thực hiện vốn đầu tư của tổng công ty hàng hải Việt Nam phân theo nguồn vốn đầu tư giai đoạn 2005 – 2009. 29
Bảng 1.6: Cơ cấu nguồn vốn đầu tư phát triển của tổng công ty hàng hải Việt Nam giai đoạn 2005 – 2009 29
Bảng 1.7: Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển của tổng công ty hàng hải phân theo nội dung đầu tư giai đoạn 2005 – 2009. 32
Bảng 1.8: Cơ cấu vốn đầu tư thực hiện của tổng công ty hàng hải phân theo nội dung đầu tư giai đoạn 2005 – 2009. 33
Bảng 1.9: Kết quả hoạt động đầu tư phát triển của tổng công ty. 35
Bảng 1.10: giai đoạn 2005 – 2009. 35
Bảng 1.11: Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của tổng công ty. 39
giai đoạn 2005 – 2009. 39
Bảng 1.12: Các chỉ tiêu hiệu quả kinh tế xã hội của tổng công ty. 41
giai đoạn 2005 – 2009. 41


Xem Thêm: Một số giải pháp huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp huy động và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn đầu tư tại Tổng công ty Hàng hải Việt Nam sẽ giúp ích cho bạn.