Đề tài: Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động ở Công ty Xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí


LờI Mở ĐầU 1
Chương I:Vốn lưu động và sự cần thiết nâng cao hiệU quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 4
I. Vốn lưu động và nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp . 4
1.1. Vốn lưu động của doanh nghiệp. 4
1.1.1. Khái niệm và đặc điểm Vốn lưu động. 4
1.1.2. Thành phần và kết cấu vốn lưu động. 6
1.1.3 Phương pháp xác định nhu cầu Vốn lưu động của doanh nghiệp. 9
1.2.Nguồn hình thành vốn lưu động của doanh nghiệp. 14
II. Sự cần thiết nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 15
2.1. Tầm quan trọng của việc tổ chức đảm bảo vốn lưu động trong hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. 15
2.2.Một số chỉ tiêu cơ bản đánh giá tình hình tổ chức và hiệu quả sử dụng vốn lưu động của doanh nghiệp 17
2.2.1.Các chỉ tiêu đánh giá tình hình tổ chức đảm bảo vốn lưu động cho sản xuất kinh doanh. 17
2.2.2. Các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 19
III. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động và một số biện pháp nhằm đẩy mạnh việc tổ chức quản lý nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 22
3.1 Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 22
3.2 Một số biện pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh việc tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động trong doanh nghiệp. 24
Chương II:Thực trạng tổ chức quản lý và nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí. 26
I. Khái quát chung về hoạt động kinh doanh của Công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí. 26
1. Quá trình hình thành và phát triển công ty. 26
2. Chức năng, nhiệm vụ và đặc điểm tổ chức của công ty. 28
2.1. Chức năng: 28
2.2. Nhiệm vụ: 28
2.3. Cơ cấu bộ máy tổ chức và điều kiện hoạt động của Công ty. 28
2.3.1. Cơ cấu bộ máy tổ chức: 28
2.3.2. Điều kiện hoạt động của Công ty. 31
3. Đặc điểm tổ chức phòng Kế toán - Tài chính của công ty. 32
4.Vài nét về tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong thời gian vừa qua. 33
4.1.Lĩnh vực kinh doanh: 33
II. thực trạng tổ chức quản lý , sử dụng vốn lưu động ở công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí. 38
2.1. Những thuận lợi và khó khăn cơ bản của công ty trong việc sử dụng vốn lưu động. 38
2.2.Thực trạng tổ chức quản lý, sử dụng vốn lưu động ở công ty trong những năm gần đây. 41
2.2.1.Nguồn tài trợ vốn lưu động của công ty. 41
2.2.2.Tình hình quản lý và sử dụng vốn lưu động của công ty
(năm 2001,2002,2003 ). 46
2.2.3.Đánh giá tình tổ chức sử dụng vốn lưu động của công ty. 48
2.3.Những biện pháp chủ yếu công ty đã và đang áp dụng nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động. 51
2.3.1. Quan hệ tốt với ngân hàng trong việc vay vốn và thanh toán. 51
2.3.2.Giữ quan hệ tốt với khách hàng . 52
2.4.Những vấn đề cần đặt ra trong công tác quản và sử dụng vốn lưu động ở Công ty. 53
Chương III: Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động ở công ty xuất nhập khẩu các sản phẩm cơ khí.
1.Phương hướng phát triển trong thời gian tới. 55
2.Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụngvốn lưu động. 56
2.1. Khai thác nguồn tài trợ ngắn hạn cho vốn lưu động với chi phí thấp. 56
2.2. Tăng cường công tác quản lý các khoản phải thu, hạn chế tối đa lượng vốn bị chiếm dụng. 57
2.3 Sử dụng có hiệu quả các biện pháp giảm chi phí tồn kho và hỗ trợ tiêu thụ sản phẩm. 58
2.4 Biện pháp phòng ngừa rủi ro trong kinh doanh. 59
2.5 Chú trọng phát huy nhân tố con người. 60
KếT lUậN 62
tài liệu tham khảo. 63


Xem Thêm: Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động ở Công ty Xuất nhập khẩu các sả
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Vốn lưu động và các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng Vốn lưu động ở Công ty Xuất nhập khẩu các sả sẽ giúp ích cho bạn.