Đề tài: Đánh giá tình hình huy động và cho vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân xã Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định


MỤC LỤC
PHẦN I ĐẶT VẤN ĐỀ 1
1.1. Tính cấp thiết của đề tài 1
1.2. Mục tiêu nghiên cứu. 2
1.2.1. Mục tiêu chung. 2
1.2.2. Mục tiêu cụ thể. 2
1.3. Đối tượng và phạm vi nghiên cứu. 2
1.3.1. Đối tượng nghiên cứu. 2
1.3.2. Phạm vi nghiên cứu. 2
PHẦN II CƠ SỞ LÝ LUẬN VÀ THỰC TIỄN 3
2. Cơ sở lý luận chung. 3
2.1.1. Khái niệm Tín dụng và sự tồn tại khách quan của Tín dụng. 3
2.2. Cơ sở thực tiễn. 6
2.2.1. Hoạt động Tín dụng trong nông nghiệp, nông thôn Việt Nam từ năm 1992 đến nay 6
2.2.2. Các hình thức Tín dụng trong nông nghiệp nông thôn Việt nam 7
2.2.3. Vai trò của Tín dụng đối với phát triển kinh tế nông nghiệp nông thôn Việt Nam 9
2.3. Quỹ Tín dụng nhân dân và vai trò của quỹ tín dụng nhân dân đối với kinh tế nông nghiệp nông thôn Việt Nam 11
2.3.1. Khái niệm quỹ Tín dụng nhân dân. 11
2.3.2. Cơ chế hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân. 14
2.3.3. Vai trò của quỹ Tín dụng. 19
2.4. Tình hình hoạt động của các quỹ Tín dụng trên thế giới và ở Việt Nam 21
2.4.1. Quỹ tín dụng nhân dân ở một số nước trên thế giới 21
2.4.2. Quỹ Tín dụng nhân dân ở Việt Nam 26
2.4.3. Kết quả đạt được. 26


2.4.4. Kinh nghiệm xây dựng và phát triển quỹ Tín dụng ở một số nước. 30
- Kinh nghiệm về mặt lý luận: 30
2.4.5. Tổng quan những nghiên cứu có liên quan đến quỹ Tín dụng nhân dân. 32
PHẦN III. ĐẶC ĐIỂM ĐỊA BÀN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU 34
3.1. Đặc điểm chung của quỹ tín dụng nhân dân xã Hải Anh. 34
3.1.1. Quá trình hình thành và phát triển của quỹ Tín dụng nhân dân xã Hải Anh 34
3.1.2. Chức năng nhiệm vụ của quỹ Tín dụng nhân dân xã Hải Anh. 36
3.1.3. Bộ máy quản lý của quỹ tín dụng nhân dân xã Hải Anh. 36
3.1.4. Những thuận lợi và khó khăn ảnh hưởng đến hoạt động của quỹ Tín dụng nhân dân 38
3.2. Phương pháp nghiên cứu. 39
3.2.1. Phương pháp thu thập số liệu. 39
3.2.2. Phương pháp phân tích kinh tế. 39
3.2.3.Phương pháp thống kê so sánh. 40
3.2.4. Các chỉ tiêu dùng để phân tích. 40
PHẦN IV KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU 42
4.1. Thực trạng công tác tổ chức và quản lý hoạt động của quỹ tín dụng nhân dân xã Hải Anh 42
4.1.1. Thực trạng cán bộ, nhân viên tại quỹ tín dụng nhân dân. 42
(Nguồn : Số liệu điều tra tại Quỹ Tín dụng nhân dân xã Hải Anh) 43
4.2. Thực trạng huy động và cho vay vốn của quỹ tín dụng nhân dân xã Hải Anh 49
4.2.1. Thực trạng huy động vốn. 49
4.2.2. Thực trạng hoạt động cho vay vốn của QTDND xã Hải Anh. 44
4.3. Đánh giá kết quả hoạt động của QTDND xã Hải Anh. 44
4.3.1. Những kết quả đạt được. 44
4.3.2. Những tồn tại hạn chế và nguyên nhân. 44


4.4. Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả huy động và cho vay vốn của quỹ tín dụng nhân dân Hải Anh. 49
4.4.1. Tăng cường, đa dạng hoá các loại nguồn vốn. 49
4.4.1. Đa dạng hoá các hình thức huy động vốn. 49
4.4.2. Sử dụng linh hoạt công cụ lãi suất 52
4.4.3. Giải pháp về sử dụng vốn. 53
4.4.4. Hạn chế rủi ro. 54
4.4.5. Nâng cao công tác quản trị và công tác điều hành. 55
4.4.6. Nâng cao chất lượng hoạt động tín dụng. 56
4.4.7. Tăng cường số lượng và nâng cao chất lượng của cán bộ nhân viên. 57
PHẦN V KẾT LUẬN VÀ KIẾN NGHỊ 58
5.1. Kết luận. 58
5.2. Kiến nghị 59
5.2.1. Ngân hàng Nhà nước. 59
5.2.2. Quỹ tín dụng Trung ương. 59
5.2.3 Tổng công ty bảo hiểm Việt Nam 59


Xem Thêm: Đánh giá tình hình huy động và cho vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân xã Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đánh giá tình hình huy động và cho vay vốn của Quỹ tín dụng nhân dân xã Hải Anh – Hải Hậu – Nam Định sẽ giúp ích cho bạn.