Kết quả 1 đến 1 của 1

  CHUYÊN ĐỀ Quản trị dự án đầu tư(đại học đà lạt)

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Quản trị dự án đầu tư(đại học đà lạt)


  MỤC LỤC

  LỜI NÓI ĐẦU .5

  CHƯƠNG I : CÁC KHÁI NIỆM CĂN BẢN .6

  I. ĐẦU TƯ .6

  1. Khái niệm 6

  2. Mục tiêu đầu tư .6

  3. Phân loại đầu tư 6

  4. Các hình thức đầu tư 7

  II. NGUỒN VỐN ĐẦU TƯ 8

  1. Khái niệm 8

  2. Nguồn hình thành vốn đầu tư 9

  III. DỰ ÁN ĐẦU TƯ 10

  1. Khái niệm dự án đầu tư 10

  2. Đặc điểm của dự án đầu tư 11

  3. Yêu cầu đối với dự án đầu tư 11

  4. Phân loại dự án đầu tư .12

  5. Chu kỳ dự án .14

  IV. QUẢN TRỊ DỰ ÁN ĐẦU TƯ 18

  1. Khái niệm 18

  2. Các chức năng quản trị dự án .18

  3. Một số phương pháp kỹ thuật sử dụng trong quản trị dự án 19

  V. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP 26

  1. Câu hỏi 26

  2. Bài tập .26

  CHƯƠNG II : PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN .27

  I. VẤN ĐỀ CHUNG 27

  II. NỘI DUNG PHÂN TÍCH THỊ TRƯỜNG SẢN PHẨM CỦA DỰ ÁN 27

  1. Lựa chọn sản phẩm .27

  2. Nghiên cứu, lựa chọn thị trường mục tiêu 28

  3. Phân tích quy mô thị trường sản phẩm của dự án .29

  4. Phân tích khả năng cạnh tranh 38

  5. Phân tích khả năng tiếp thị .38

  II. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP .39

  1. Câu hỏi 39

  2. Bài tập .39

  CHƯƠNG III : PHÂN TÍCH VỀ KỸ THUẬT - CÔNG NGHỆ .40

  I. LỰA CHỌN HÌNH THỨC ĐẦU TƯ 40

  II. LỰA CHỌN CÔNG SUẤT 40

  1. Các loại công suất .40

  2. Lựa chọn công suất của dự án 41

  III. CÔNG NGHỆ, TRANG THIẾT BỊ 43

  1. Khái niệm công nghệ 43

  2. Phân tích lựa chọn công nghệ cho dự án 43

  3. Lựa chọn trang thiết bị 44

  IV. LỰA CHỌN ĐỊA ĐIỂM .45

  1. Các bước lựa chọn địa điểm .46 Đỗ Trọng Hoài Khoa Quản Trị Kinh Doanh

  Quản trị dự án đầu tư 3

  2. Phương pháp chọn địa điểm 47

  V. XÂY DỰNG NHÀ XƯỞNG, CÔNG TRÌNH KIẾN TRÚC .50

  1. Xác định nhu cầu về nhà xưởng, công trình kiến trúc .50

  2. Nguyên tắc bố trí và xây dựng nhà xưởng .51

  3. Tổ chức xây dựng 51

  VI. XÁC ĐỊNH CHƯƠNG TRÌNH SẢN XUẤT KINH DOANH, NHU CẦU CÁC YẾU TỐ ĐẦU VÀO VÀ GIẢI PHÁP ĐẢM BẢO .52

  1. Chương trình sản xuất kinh doanh 52

  2. Nhu cầu các yếu tố đầu vào và giải pháp đảm bảo 52

  VII. PHÂN TÍCH TÁC ĐỘNG MÔI TRƯỜNG 54

  VIII. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP 55

  1. Câu hỏi 55

  2. Bài tập .55

  CHƯƠNG IV : NGHIÊN CỨU TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN .57

  I. LỰA CHỌN LOẠI HÌNH DOANH NGHIỆP 57

  II. THIẾT KẾ BỘ MÁY TỔ CHỨC QUẢN LÝ DỰ ÁN .57

  1. Các nguyên tắc chung .57

  2. Quá trình hình thành bộ máy quản lý dự án 58

  3. Bộ máy quản lý thực hiện dự án 58

  4. Bộ máy điều hành sản xuất kinh doanh .62

  III. DỰ KIẾN VỀ NGUỒN NHÂN LỰC .63

  1. Xác định nhu cầu lao động .63

  2. Dự kiến chi phí tiền lương .65

  3. Dự kiến kế hoạch và kinh phí đào tạo .66

  IV. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀO TẬP .66

  1. Câu hỏi 66

  2. Bài tập .66

  CHƯƠNG V : PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ .68

  I. MỘT SỐ KHÁI NIỆM VÀ CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH CHỦ YẾU .68

  1. Lập dòng kim ngưu của một dự án đầu tư .68

  2. Suất thu hồi vốn đòi hỏi tối thiểu .70

  3. Các chỉ tiêu hiệu quả tài chính dự án đầ tư .77

  3. Phân tích rủi ro dự án đầu tư 86

  II. NỘI DUNG PHÂN TÍCH TÀI CHÍNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ .92

  1. Xác định tổng mức đầu tư và nguồn vốn .92

  2. Ước tính doanh thu, chi phí sản xuất 96

  3. Dự trù lời lỗ và bảng tổng kết tài sản 97

  4. Tính các chỉ tiêu hiệu quả và đánh giá độ an toàn về tài chính .101

  III.CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP 102

  1. Câu hỏi 102

  2. Bài tập .102

  CHƯƠNG VI : PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ .105

  I. NHỮNG HIỂU BIẾT CHUNG VỀ HIỆU QUẢ KINH TẾ - XÃ HỘI CỦA DỰ ÁN ĐẦU TƯ .105

  1. Khái niệm 105

  2. Quan hệ giữa phân tích hiệu quả tài chính và hiệu quả kinh tế - xã hội 106 Đỗ Trọng Hoài Khoa Quản Trị Kinh Doanh

  Quản trị dự án đầu tư 4

  II. ĐIỀU CHỈNH GIÁ CẢ TRONG PHÂN TÍCH HIỆU QUẢ KINH TẾ – XÃ HỘI 107

  1. Sự cần thiết phải điều chỉnh giá ca.û .107

  2. Định giá kinh tế theo phương pháp điều chỉnh 107

  III. CÁC CHỈ TIÊU ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ KINH TẾ – XÃ HỘI DỰ ÁN ĐẦU TƯ .113

  1. Khái niệm đánh giá hiệu quả kinh tế - xã hội dự án đầu tư .113

  2. Giá trị gia tăng trực tiếp 113

  3. Giá trị gia tăng gián tiếp .116

  4. Suất sinh lời xã hội nội bộ 117

  5. Đánh giá đóng góp của dự án đối với các mục tiêu khác .118

  IV. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP .124

  1. Câu hỏi 124

  2. Bài tập .125

  CHƯƠNG VII : THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 127

  I. KHÁI NIỆM VÀ MỤC ĐÍCH THẨM ĐỊNH DỰ ÁN .127

  1. Khái niệm 127

  2. Mục đích thẩm định dự án đầu tư .127

  II. PHƯƠNG PHÁP THẨM ĐỊNH DỰ ÁN 128

  1. Thẩm định theo trình tự .128

  2. So sánh các chỉ tiêu .129

  III. CƠ SỞ PHÁP LÝ CỦA VIỆC THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ 129

  IV. CÁC QUY ĐỊNH VỀ THẨM ĐỊNH CÁC DỰ ÁN ĐẦU TƯ 130

  1. Các dự án đầu tư trong nước .130

  2. Các dự án theo Luật đầu tư nước ngoài .134

  II. THẨM ĐỊNH TỔNG QUÁT DỰ ÁN ĐẦU TƯ .139

  1. Thẩm định các điều kiện pháp lý .139

  2. Thẩm định mục tiêu dự án đầu tư 142

  3. Thẩm định hình thức đầu tư 142

  4. Thẩm định thời hạn đầu tư 143

  III. THẨM ĐỊNH CHI TIẾT DỰ ÁN ĐẦU TƯ 144

  1. Thẩm định về thị trường sản phẩm của dự án .144

  2. Thẩm định về kỹ thuật - công nghệ và môi trường .144

  3. Thẩm định lao động - tiền lương 145

  4. Thẩm định về tài chính .145

  5. Thẩm định về kinh tế - xã hội 147

  6. Thẩm định kế hoạch tổ chức triển khai thực hiện dự án .147

  IV. CÂU HỎI ÔN TẬP VÀ BÀI TẬP .147

  1. Câu hỏi 147

  PHỤ LỤC : HỆ SỐ CHIẾT KHẤU 149

  PHỤ LỤC I: HỆ SỐ CHIẾT KHẤU (TIẾP THEO) 150

  PHỤ LỤC I: HỆ SỐ CHIẾT KHẤU (TIẾP THEO) 151

  TÀI LIỆU THAM KHẢO .153 Đỗ Trọng


  Xem Thêm: Quản trị dự án đầu tư(đại học đà lạt)
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Quản trị dự án đầu tư(đại học đà lạt) sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status