Đề tài: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng và thương mại – Bộ Giao thông Vận tải


Mục lục
Lời nói đầu 1
Mục lục
Chương I: Lý luận cơ bản về vốn kinh doanh và hiệu quả 6
sử dụng vốn kinh doanh của các doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường.
I- Vốn kinh doanh và phân loại vốn kinh doanh của các DN. 6
1- Khái niệm về vốn kinh doanh.
2- Phân loại vốn kinh doanh
2.1- Xét theo nguồn hình thành
2.2 Phân loại vốn theo phương thức chu chuyển 9
3- Vai trò của vốn đối với hoạt động sử dụng kinh doanh của DN. 13
II- Hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh
1- Khái niệm

2- Hệ thống chỉ tiêu đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh trong doanh nghiệp.

2.1- Yêu cầu của việc xây dựng hệ thống chỉ tiêu hiệu quả vốn kinh doanh
2.2- Hệ thống chỉ tiêu đo lường đánh giá hiệu quả sử dụng VKD 14
III- Các biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của doanh nghiệp.
1- ý nghĩa của việc nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh . 24
2- Các nhân tố ảnh h­ởng đến hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 25
2.1- Nhân tố khách quan. 25
2.2- Nhóm nhân tố chủ quan. 27
3- Các biện pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh. 30
Chương II : Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty xây dựng và thương

I. Quá trình hình thành và phát triển của Traenco
1. Sơ lược quá trình hình thành và phát triển của Traenco 32
2. Chức năng, nhiệm vụ của công ty.
3. Cơ cấu bộ máy của Traenco
3.1. Sơ đồ chung. 34
3.2- Chức năng, nhiệm vụ của các phòng ban 35
4. Tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty trong 2 năm 2002 – 2003. 39
II. Phân tích và đánh giá hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh của 40
Công ty xây dựng và thương mại.
1. Đánh giá về cơ cấu vốn kinh doanh.
2. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn cố định
3. Đánh giá hiệu quả sử dụng vốn lưu động
3.1. Tình hình các khoản phải thu, khoản nợ phải trả tronghai năm 2002 2003

3.2. Tình hình khả năng thanh toán của công ty
Chương III: một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn kinh doanh tại công ty Traenco
I – phương hướng hoạt động của công ty trong thời gian tới 56
1- Những thành tựu mà công ty đạt đ­ợc :
2. Những tồn tại cần khắc phục:
3. Phương hướng hoạt động của Traenco trong thời gian tới: 59
II- Một số giải pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng VKD tại Traenco
1- Tìm hiểu nghiên cứu thị trường 62
2- Giải pháp quản lý tiền mặt. 63
3- Giải pháp quản lý các khoản phải thu. 64
4- Giải pháp huy động vốn. 65
5- giải pháp tăng nhanh vòng quay vốn. 66
6- Giải pháp đối với quản lý chi phí. 67
7- Giải pháp đối với tổ chức và quản lý nhân sự 67
III- Một số kiến nghị với cơ quan quản lý cấp trên. 69
1- Môi trường luật pháp 69
2- Chính sách kinh tế v 70
3- Thủ tục hành chính 70
Kết luận 71
Tài liệu tham khảo 73


Xem Thêm: Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng và thương mại – Bộ Giao thông Vậ
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Một số giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại công ty xây dựng và thương mại – Bộ Giao thông Vậ sẽ giúp ích cho bạn.