Đề tài: Đầu tư phát triển ở tỉnh Nam Định - Thực trạng và giải pháp.


Mục lục
Lời mở đầu 1
Nội dung 3
Chương I: Cơ sở lý luận chung .3
I. Một số vấn đề lý luận chung về đầu tư và đầu tư phát triển . .3
1. Đầu tư . .3
2. Đầu tư phát triển .3
2.1. Khái niệm đầu tư phát triển . .3
2.2. Đặc điểm của đầu tư phát triển .4
3. Vai trò của đầu tư phát triển 5
3.1. Đối với toàn bộ nền kinh tế quốc gia 5
3.2. Đối với các cơ sở sản xuất kinh doanh dịch vụ 7
II. nguồn vốn đầu tư và nội dung của vốn đầu tư .8
1. Bản chất nguồn vốn đầu tư 8
2. Nguồn vốn đầu tư . . .11
2.1. Vốn đầu tư của đất nước . 11
2.2. Vốn đầu tư của cơ sở . 11
2.3. Mối quan hệ giữa nguồn vốn đầu tư trong nước và nước ngoài 12
3. Nội dung của vốn đầu tư . 14
III. Mối quan hệ giữa đầu tư và phát triển kinh tế - xã hội . . 15
1. Khái niệm và các nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế xã hội .15
1.1. Khái niệm và các chỉ tiêu đánh giá .15
1.2. Các nhân tố quyết định sự phát triển kinh tế xã hội . 16
2. Tác động của đầu tư đối với phát triển kinh tế xã hội .18
2.1. Tăng trưởng và chuyển dịch cơ cấu kinh tế .18
2.2. Tiến bộ công nghệ trong sản xuất kinh doanh . 20
2.3. Nâng cấp và làm mới hạ tầng .22
2.4. Tăng khả năng cạnh tranh và xuất khẩu .22
2.5. Đầu tư góp phần nâng cao chất lượng sống cho người dân 23
3. Phát triển kinh tế - xã hội tác động trở lại đến sự tăng vốn và hiệu quả trong đầu tư .24
3.1. Gia tăng tiết kiệm và tích luỹ trong nước 24
3.2. Nền kinh tế ổn định và tăng trưởng cao là điều kiện để thu hút vốn đầu tư nước ngoài 24
3.3. Phát triển kinh tế xã hội nâng cao hiệu quả đầu tư .25
IV. Kinh nghiệm đầu tư phát triển kinh tế xã hội tại một số địa phương . . . 26
1. Kinh nghiệm thu hút và quản lý đầu tư ở Hải Phòng 26
2. Kinh nghiệm phát triển kinh tế tư nhân ở Đà Nẵng 28
3. Kinh nghiệm đầu tư phát triển nuôi trồng thuỷ sản nước lợ ở Tiền Hải - Thái Bình 29
Chương II. Tình hình đầu tư phát triển kinh tế xã hội ở Nam Định giai đoạn 1998 - 2003 31
I. Khái quát đặc điểm tự nhiên, kinh tế, xã hội ảnh hưởng đến đầu tư phát triển tại Nam Định . .31
1. Vị trí địa lý, khí hậu . .31
2. Tài nguyên thiên nhiên . 32
3. Tiềm năng du lịch . 35
4. Dân số và lao động . .35
5. Điều kiện kinh tế xã hội 36
6. Những đặc điểm riêng của Nam Định so với các địa phương 37
II. Thực trạng đầu tư phát triển ở Nam Định giai đoạn 1998 -2003 .38
1. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển toàn tỉnh .38
2. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển theo nguồn huy động 39
3. Tình hình đầu tư phát triển các ngành, lĩnh vực 43
3.1. Lĩnh vực nông - lâm - ngư nghiệp 43
3.2. Lĩnh vực công nghiệp - xây dựng .44
3.3. Lĩnh vực thương mại, dịch vụ .45
3.4. Các lĩnh vực văn hóa xã hội . 46
4. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển phân theo hình thức quản lý . 46
5. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển theo yếu tố cấu thành 48
6. Tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển phân theo vùng 51
III. Đánh giá tình hình thực hiện vốn đầu tư phát triển ở Nam Định giai đoạn 1998 -2003 54
1. Những kết quả đạt được . 54
1.1. Tăng trưởng kinh tế . .54
1.2. Tăng năng lực sản xuất và tài sản cố định cho các ngành, lĩnh vực .59
1.3. Chuyển dịch cơ cấu kinh tế 61
1.4. Hiệu quả xã hội 67
2. Một số tồn tại và nguyên nhân . 69
2.1. Về huy động vốn cho đầu tư phát triển . .69
2.2. Về cơ cấu đầu tư theo ngành, lĩnh vực . 70
2.3. Về cơ chế chính sách .72
Chương III: Phương hướng và một số giải pháp tăng cường đầu tư phát triển tại Nam Định đến năm 2010 .75
I. Phương hướng và mục tiêu phát triển kinh tế xã hội tỉnh nam định trong thời gian tới 75
1. Phương hướng phát triển . . .75
2. Mục tiêu . 76
2.1. Mục tiêu tổng quát . .76
2.2. Mục tiêu cụ thể 76
II. Một số giải pháp tăng cường hoạt động đầu tư phát triển kinh tế – xã hội tại Nam Định đến 2010 .77
1. Giải pháp huy động vốn . 77
2. Hướng sử dụng vốn .81
2.1. Phát triển nông - lâm - ngư nghiệp và kinh tế nông thôn .81
2.2. Phát triển công nghiệp 83
2.3. Phát triển thương mại dịch vụ 87
2.4. Phát triển kết cấu hạ tầng . 88
2.5. Phát triển các lĩnh vực xã hội .89
2.6. Định hướng phát triển các vùng, các tuyến hành lang kinh tế đô thị 91
3. Hoàn thiện cơ chế chính sách tạo môi trường thuận lợi cho đầu tư phát triển .93
Kết luận .96
Danh mục tài liệu tham khảo 97


Xem Thêm: Đầu tư phát triển ở tỉnh Nam Định - Thực trạng và giải pháp.
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Đầu tư phát triển ở tỉnh Nam Định - Thực trạng và giải pháp. sẽ giúp ích cho bạn.