Đề tài: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1


Lời nói đầu . 1
Chương I - Hiệu quả sử dụng vốn và sự cần thiết phải nâng cao hiệu quả sử dụng vốn trong nền kinh tế thị trường .3
I - Tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp 3
1. Hoạt động của doanh nghiệp trong nền kinh tế thị trường . 3
2. Các khái niệm về vốn và phân loại vốn . 3
3. Tầm quan trọng của vốn đối với doanh nghiệp 8
II. hiệu quả sử dụng vốn của doanh nghiệp 9
1. Khái niệm và các chỉ tiêu phản ánh hiệu quả sử dụng vốn . 9
Chương II - Phân tích thực trạng sử dụng vốn tại tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 . 16
I - Giới thiệu chung về tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 16
1. Quá trình hình thành và phát triển . 16
2. Các ngành nghề kinh doanh . 17
3. Hệ thống cơ cấu tổ chức bộ máy quản trị doanh nghiệp . 20
4. Một số đặc điểm kinh tế kỹ thuật của Tổng công ty có ảnh hưởng tới việc sử dụng vốn . 23
5. Tình hình sản xuất kinh doanh của Tổng công ty những năm qua 26
6.Tình hình lao động của Tổng công ty 27
II- Thực trạng về tình tài chính của Tổng công ty . 29
1. Đánh giá về tình hình, năng lực và triển vọng của ngành Giao thông Vận tải trong thời gian tới 29
2. Phân tích hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty . 30
III- Đánh giá về hiệu quả sử dụng vốn của Tổng công ty 37
1-Những thành tựu: 38
2. Hạn chế 40
Chương III - Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng công ty xây dựng công trình giao thông1 44
1.Giải pháp chung nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn tại Tổng côngty . 44
2. Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động và vốn cố định
công ty xây dựng công trình giao thông I 46
Kiến nghị với Nhà nước 50
Kết luận


Xem Thêm: Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Giải pháp nâng cao hiệu quả sử dụng vốn ở Tổng công ty xây dựng công trình giao thông 1 sẽ giúp ích cho bạn.