Đề tài: Thực trạng và gỉải pháp đầu tư công cho phát triển kinh tế huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang


MỤC LỤC

Lời cam đoani
Lời cảm ơnii
Mục lụciii
Danh mục chữ viết tắtv
Danh mục bảngvi
Danh mục hìnhviii
Danh mục hộpviii
1. Mở đầu 1
1.1 Tính cấp thiết 1
1.2 Mục tiêu nghiên cứu 2
1.3 Đối tượng và phạm vi nghiên cứu 3
2. Một số vấn đề lý luận và thực tiễn về đầu tư công cho phát triển kinh tế ở huyện 4
2.1 Cơ sở lý luận về đầu tư công 4
2.2. Cơ sở thực tiễn 27
3. Đặc điểm địa bàn nghiên cứu và phương pháp nghiên cứu 34
3.1. Đặc điểm kinh tế xã hội của huyện Sơn Động 34
3.2. Phương pháp nghiên cứu 47
4. Kết quả nghiên cứu và thảo luận 54
4.1. Thực trạng đầu tư công cho phát triển kinh tế huyện Sơn Động 54
4.1.1. Tình hình thực hiện các chính sách đầu tư công của huyện 54
4.1.2. Kết quả đầu tư công cho phát triển kinh tế của huyện 62
4.1.3 Hiệu quả kinh tế nguồn vốn đầu tư công cho phát triển kinh tế huyện Sơn Động 84
4.2. Định hướng và giải pháp đầu tư công cho phát triển kinh tế của huyện 98
4.2.1. Quan điểm đầu tư công 98
4.2.2. Định hướng phát triển kinh tế huyện Sơn Động đến năm 2020 99
4.2.3. Giải pháp đầu tư công cho phát triển kinh tế huyện Sơn Động 102
5. Kết luận và kiến nghị 114
5.1. Kết luận 114
5.2. Kiến nghị 115
5.2.1. Đối với nhà nước 115
5.2.2. Đối với tỉnh Bắc Giang 115
5.2.3. Đối với huyện Sơn Động 115
5.2.4. Đối với tổ chức, cá nhân và dân cư trong huyện 115
Tài liệu tham khảo 116
Phụ lục 119


Xem Thêm: Thực trạng và gỉải pháp đầu tư công cho phát triển kinh tế huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thực trạng và gỉải pháp đầu tư công cho phát triển kinh tế huyện Sơn Động - tỉnh Bắc Giang sẽ giúp ích cho bạn.