Kết quả 1 đến 1 của 1

  LUẬN VĂN Hoàn thiện quá trình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình tại ngân hàng thương mại CP Quân

  VipKòi Xinh Kòi Xinh Đang Ngoại tuyến (182507 tài liệu)
  Thành Viên Tích Cực
 1. Gửi tài liệu
 2. Bình luận
 3. Chia sẻ
 4. Thông tin
 5. Công cụ
 6. Hoàn thiện quá trình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình tại ngân hàng thương mại CP Quân


  TÊN ĐỀ TÀI: Hoàn thiện quá trình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình tại NHTM CP Quân đội  MỤC LỤC​

  LỜI NÓI ĐẦU 1

  Chương I: Thực trạng thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình tại MB. 3


  I. Tình hình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình của Ngân hàng MB. 3

  1. Đặc điểm các dự án đầu tư xây dựng công trình. 3

  1.1. Qui mô tiền vốn, vật tư lao động cần thiết cho dự án đầu tư xây dựng công trình thường rất lớn. 3

  1.2. Thời kỳ đầu tư kéo dài3 1.3. Đầu tư xây dựng công trình có độ rủi ro cao3

  2. Những nhân tố ảnh hưởng đến hiệu quả thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình tại MB. 4

  2.1. Phương pháp thẩm định và chỉ tiêu thẩm định. 4

  2.2. Thông tin. 4

  2.3. Con người5

  2.4. Tổ chức quản lý điều hành. 6

  2.5. Các nhân tố khác. 6

  3. Căn cứ thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại MB. 6

  3.1. Căn cứ vào hồ sơ của dự án. 6

  3.2. Căn cứ pháp lý khi thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình 7

  3.3. Tiêu chuẩn, quy phạm và các định mức trong từng lĩnh vực kinh tế, kỹ thuật cụ thể7

  3.4. Các quy ước thông lệ quốc tế. 7

  3.5. Các thông tin cán bộ thẩm định tự tìm hiểu và điều tra về dự án. 8

  3.6. Các quy định của Ngân hàng quân đội8

  3.7. Các quy định chung của Ngân hàng Nhà nước. 8

  4. Qui trình thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại MB. 9

  5. Phương pháp thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại MB. 9

  5.1. Thẩm định theo trình tự. 9

  5.2. Thẩm định theo phương pháp đối chiếu so sánh. 10

  5.3. Thẩm định theo phương pháp phân tích độ nhạy. 10

  5.4. Thẩm định theo phương pháp dự báo. 11

  6. Nội dung thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình tại MB. 11

  6.1. Thẩm định kinh tế các dự án đầu tư xây dựng công trình. 11

  6.1.1. Đánh giá mục tiêu đầu tư và các nội dung sơ bộ của dự án 11

  6.1.2. Đánh giá khả năng cung ứng nguyên vật liệu và yếu tố đầu vào 11

  6.2. Thẩm định kỹ thuật12

  a. Đặc điểm xây dựng. 12

  b. Quy mô sản xuất và sản phẩm của dự án. 12

  c. Thẩm định công nghệ, kỹ thuật, thiết bị máy móc. 12

  d. Quy mô giải pháp xây dựng. 12

  e. Thẩm định tác động tới môi trường. 13

  6.3. Thẩm định khả năng thực hiện dự án đầu tư xây dựng công trình. 13

  a. Phương thức tổ chức quản lý thực hiện dự án. 13

  b. Thẩm định tổng vốn đầu tư , tính khả thi phương án vốn. 13

  6.4. Thẩm định hiệu quả tài chính và khả năng hoàn vốn. 13

  6.4.1. Xác định tổng vốn đầu tư và nguồn tài trợ của DAĐT xây dựng công trình 13

  6.4.2. Thẩm định dòng tiền của dự án. 14

  6.4.3. Tính toán các chỉ tiêu hiệu quả của dự án. 15

  6.5. Phân tích rủi ro, biện pháp giảm thiểu và phòng ngừa rủi ro. 17

  6.5.1. Phân loại rủi ro. 17

  6.5.2. Phân tích rủi ro. 17

  II. Ví dụ minh họa thẩm định 1 dự án vay vốn ở MB. 19

  A. Quy trình thẩm định. 20

  B. Phân công thẩm định. 20

  C. Nội dung thẩm định. 21

  1. Thẩm định khách hàng vay vốn. 21

  1.1. Về khách hàng đề nghị vay vốn. 21

  1.2.1. Hồ sơ liên quan tới Doanh nghiệp vay vốn. 22

  1.2.2. Hồ sơ liên quan tới dự án đầu tư 23

  2. Năng lực tài chính , tình hình hoạt động của khách hàng. 24

  2.1. Số liệu về tình hình SXKD năm 2006 – 2007. 24

  2.2. Đánh giá chung. 26

  3. Thẩm định dự án đầu tư 26

  3.1. Giới thiệu về DAĐT. 26

  3.2. Nội dung, kết quả đánh giá dự án. 27

  3.2.1. Mục đích và sự cần thiết đầu tư của dự án. 27

  3.2.2. Tổng vốn đầu tư và tính khả thi của từng nguồn vốn. 27

  3.2.2.1. Tổng nhu cầu vốn để thực hiện dự án. 27

  3.2.2.2. Nguồn vốn thực hiện dự án. 29

  3.2.3. Khả năng cung cấp nguyên vật liệu và các yếu tố đầu vào của dự án 30

  3.2.4. Các nội dung về phương diện thẩm định kỹ thuật 30

  3.2.4.1. Địa điểm xây dựng. 30

  3.2.4.2. Qui mô đầu tư 31

  3.2.4.3. Sản phẩm của dự án. 31

  3.2.4.4. Tiến độ thực hiện dự án. 33

  3.2.4.5. Các vấn đề về ô nhiễm môi trường. 33

  3.2.5. Về tổ chức, quản lý thực hiện dự án. 34

  3.2.6. Phân tích, tính toán và đánh giá hiệu quả về tài chính , độ nhạy và khả năng trả nợ của dự án. 35

  3.2.6.1. Các thông số về doanh thu 35

  3.2.6.2. Các thông số về chi phí 35

  3.2.6.3. Tính toán các chỉ tiêu hiệu quả tài chính của dự án. 38

  3.3. Đánh giá, phân tích rủi ro. 38

  3.3.1. Rủi ro trong kinh doanh. 38

  3.3.2. Rủi ro tài chính 39

  D. Ý kiến đề xuất ban lãnh đạo 41

  III. Đánh giá hiệu quả thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình tại Ngân hàng quân đội 42

  1. Những kết quả MB đạt được khi thẩm định dự án đầu tư xây dựng công trình 42

  1.1. Quy trình thẩm định. 42

  1.2. Phương pháp thẩm định. 43

  1.3. Nội dung thẩm định. 44

  1.4. Tổ chức thẩm định. 44

  1.5. Hệ thống thông tin và cơ sở vật chất phục vụ cho công tác thẩm định tại MB 44

  2. Những hạn chế trong hoạt động TĐ DAĐT xây dựng công trình tại NH Quân đội 44

  2.1. Quy trình thẩm định. 44

  2.2. Phương pháp thẩm định. 44

  2.3. Nội dung thẩm định. 45

  2.4. Tổ chức thẩm định. 46

  2.5. Các hạn chế khác. 46

  3. Nguyên nhân. 47

  3.1. Nguyên nhân chủ quan. 47

  3.2. Nguyên nhân khách quan. 48


  Chương II: Một số giải pháp và kiến nghị nhằm nâng cao hiệu quả thẩm định dự án đầu tư tại Ngân hàng Quân đội 50

  1. Định hướng về công tác thẩm định của Ngân hàng trong thời gian tới 50

  2. Một số giải pháp. 50

  2.1. Tăng cường số lượng, nâng cao chất lượng đội ngũ cán bộ thẩm định50

  2.2. Hoàn thiện công tác tổ chức thẩm định. 51

  2.3. Hoàn thiện nội dung thẩm định tài chính DAĐT xây dựng công trình51

  2.4. Hoàn thiện phương pháp thẩm định. 52

  2.5. Xây dựng hệ thống thông tin có chất lượng cao. 52

  2.6. Nâng cao chất lượng của hệ thống trang thiết bị phục vụ cho công tác thẩm định53

  2.7. Xây dựng quỹ hỗ trợ cho công tác thẩm định và quản lý hiệu quả quỹ này54

  3. Kiến nghị 54

  3.1. Kiến nghị với Nhà nước và các bộ nghành có liên quan. 54

  3.2. Kiến nghị với NH Quân đội55

  3.3. Kiến nghị với chủ đầu tư 56


  KẾT LUẬN 57

  TÀI LIỆU THAM KHẢO


  DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT​


  NHTM CP Ngân hàng thương mại cổ phần

  MB Ngân hàng thương mại cổ phần Quân độ

  CBTĐ Cán bộ thẩm định

  NHNN Ngân hàng Nhà nước

  DA Dự án

  DAĐT Dự án đầu tư

  TĐ DAĐT Thẩm định dự án đầu tư

  CCBM Công ty cổ phần tư vấn xây dựng công trình và vật liệu

  KH & ĐT Kế hoạch và đầu tư

  SXKD Sản xuất kinh doanh

  JR Công ty JOHS. RIECKERMANN.E.K

  TP HCM Thành phố Hồ Chí Minh

  DN Doanh nghiệp

  BCTC Báo cáo tài chính

  TSNH Tài sản ngắn hạn

  TSDH Tài sản dài hạn

  XN Xí nghiệp

  XD Xây dựng

  VLXD Vật liệu xây dựng

  BCC Hợp đồng hợp tác kinh doanh

  CBCNV Cán bộ công nhân viên

  BHXH Bảo hiểm xã hội

  BHYT Bảo hiểm y tế


  Xem Thêm: Hoàn thiện quá trình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình tại ngân hàng thương mại CP Quân
  Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Hoàn thiện quá trình thẩm định các dự án đầu tư xây dựng công trình tại ngân hàng thương mại CP Quân sẽ giúp ích cho bạn.
  #1
 7. Đang tải dữ liệu...

  Chia sẻ link hay nhận ngay tiền thưởng
  Vui lòng Tải xuống để xem tài liệu đầy đủ.

  Gửi bình luận

  ♥ Tải tài liệu

social Thư Viện Tài Liệu

Từ khóa được tìm kiếm

Nobody landed on this page from a search engine, yet!

Quyền viết bài

 • Bạn Không thể gửi Chủ đề mới
 • Bạn Không thể Gửi trả lời
 • Bạn Không thể Gửi file đính kèm
 • Bạn Không thể Sửa bài viết của mình
 •  
DMCA.com Protection Status