Đề tài: BIỆN PHÁP PHÁP LÝ TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO KHU CHẾ XUẤT- KHU CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA VÀ THỰC TIỄN TẠI CÁC KHU CHẾ XUẤT- KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ


Luận văn dài 88 trang
Chương 1: NHỮNG VẤN ĐỀ LÝ LUẬN CHUNG
VỀ KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP 4
1.1- QUAN NIỆM CỦA CÁC NƯỚC TRÊN
THẾ GIỚI VỀ KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP 4
1.1.1.Khái niệm, đặc điểm Khu chế xuất – khu công nghiệp
theo quan điểm của các nước trên thế giới 4
a – Khái niệm Khu chế xuất 4
b – Khái niệm Khu công nghiệp 5
1.1.2 - Mục tiêu thành lập Khu chế xuất – khu công nghiệp của
các nước trên thế giới 6
1.1.3 - Lịch sử hình thành và phát triển của mô hình
Khu chế xuất – khu công nghiệp trên thế giới. 7
a – Cơ sở lý luận cho việc hình thành và phát triển của
mô hình khu chế xuất – khu công nghiệp trên thế giới 7
b – Quá trình hình thành và phát triển của mô hình
chế xuất – khu công nghiệp trên thế giới 8
1.1.4 – Kinh nghiệm thu hút đầu tư vào
Khu chế xuất – Khu công nghiệp
của một số nước trên thế giới 11
a – Kinh nghiệm pháp luật Trung Quốc về thu hút
đầu tư vào Đặc khu kinh tế Thẩm Quyến 11
b – Kinh nghiệm chưa thành công của
khu chế xuất Bataan (Inđônêxia) 13
1.2– KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP THEO
QUAN ĐIỂM CỦA PHÁP LUẬT VIỆT NAM 15
1.2.1- Khái niệm, đặc điểm khu chế xuất – khu công nghiệp
theo pháp luật Việt Nam hiện hành. 15
1.2.2 – Quá trình thành lập Khu chế xuất – Khu công nghiệp
tại Việt Nam 18
1.3- SỰ CẦN THIẾT CỦA CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH CỦA
PHÁP LUẬT VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO
KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP 21
CHƯƠNG 2: CƠ CHẾ ĐIỀU CHỈNH CỦA PHÁP LUẬT
HIỆN HÀNH VỀ THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO
KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP Ở NƯỚC TA 22
2.1 – CÁC NGUYÊN TẮC THỰC HIỆN THU HÚT ĐẦU TƯ
VÀO KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP 24
2.1.1- Nguyên tắc bảo đảm sự lãnh đạo của Đảng và
sự quản lý của Nhà nước 24
2.1.2 - Nguyên tắc bảo vệ lợi ích quốc gia 24
2.1.3 - Nguyên tắc bảo đảm quyền tự do kinh doanh,
tự chủ trong hoạt động đầu tư 25
2.1.4 - Nguyên tắc khuyến khích các chủ đầu tư
thực hiện đầu tư vào Việt Nam và khai thác triệt để
thế mạnh của nhà đầu tư 25
2.1.5 - Nguyên tắc bảo đảm quyền lợi của nhà đầu tư 25
2.2 - CHỦ THỂ ĐẦU TƯ VÀO
KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP 26
2.3 - TRÌNH TỰ, THỦ TỤC ĐẦU TƯ VÀO
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu 5
KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP 27
2.4 - ĐỊA VỊ PHÁP LÝ CỦA NHÀ ĐẦU TƯ VÀ
KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP 30
2.4.1- Các quyền cơ bản của nhà đầu tư vào
khu chế xuất – khu công nghiệp 30
a - Quyền tự do lựa chọn lĩnh vực, ngành nghề,
hình thức đầu tư 30
b - Quyền sở hữu và đảm bảo đầu tư 31
c - Quyền được sử dụng cơ sở hạ tầng trong khu
chế xuất – khu công nghiệp 34
d - Quyền thuê lại đất trong Khu chế xuất – khu công nghiệp 36
e - Quyền sử dụng lao động, ký kết hợp đồng lao động 39
f- Quyền được ưu đãi tài chính – tín dụng 40
2.4.2- Các nghĩa vụ cơ bản của nhà đầu tư vào
khu chế xuất – khu công nghiệp 46
a - Thực hiện đúng ngành nghề kinh doanh như trong giấy phép
đầu tư hoặc giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 47
b – Tuân thủ pháp luật về lao động 47
c – Nghĩa vụ nộp thuế 47
2.5 - GIẢI QUYẾT TRANH CHẤP PHÁT SINH TRONG
KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP 47
2.6 - QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC ĐỐI VỚI HOẠT ĐỘNG ĐẦU TƯ
VÀO KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP 48
Trung tâm Học liệu ĐH Cần Thơ @ Tài liệu học tập và nghiên cứu 6
2.7 - NHỮNG TỒN TẠI VÀ GIẢI PHÁP PHÁP LÝ
TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO
KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP 50
2.7.1 - Vấn đề cơ sở hạ tầng 51
2.7.2 - Các quy định về tài chính – tín dụng 56
2.7.3 - Vấn đề lao động trong khu chế xuất – khu công nghiệp 59
2.7.4 - Khó khăn trong thủ tục hành chính và quản lý Nhà nước 61
2.7.5 - Luật về Khu công nghiệp 63
CHƯƠNG 3: THỰC TRẠNG VÀ GIẢI PHÁP PHÁP LÝ
TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC
KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 6
3.1 – TÌNH HÌNH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO
CÁC KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP
Ở NƯỚC TA HIỆN NAY 65
3.2 - GIỚI THIỆU CHUNG VỀ
KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 67
3.2.1 - Tình hình kinh tế - xã hội của Cần Thơ 67
3.2.2 - Quá trình hình thành và phát triển của
Khu chế xuất - Khu công nghiệp Cần Thơ 68
3.3 – QUY CHẾ PHÁP LÝ TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO
CÁC KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ 69
a - Ưu đãi về thuê lại đất 69
b - Ưu đãi về cơ sở hạ tầng 70
c – Ưu đãi về tài chính 70
3.4 - GIẢI PHÁP PHÁP LÝ TĂNG CƯỜNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO
CÁC KHU CHẾ XUẤT – KHU CÔNG NGHIỆP CẦN THƠ72
3.4.1 - Thực trạng thu hút đầu tư vào
các khu chế xuất – khu công nghiệp Cần thơ 72
3.4.2 - Giải pháp pháp lý tăng cường thu hút đầu tư vào
khu chế xuất – khu công nghiệp Cần Thơ. 73
KẾT LUẬN
76


Xem Thêm: Biện pháp pháp lý tăng cường thu hút đầu tư vào khu chế xuất- khu công nghiệp ở nước ta và thực tiễn
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp pháp lý tăng cường thu hút đầu tư vào khu chế xuất- khu công nghiệp ở nước ta và thực tiễn sẽ giúp ích cho bạn.