Đề tài: THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI NGÀNH THỦY SẢN


Luận văn dài 99 trang
CHƯƠNG 1, GIỚI THIỆU
CHƯƠNG 2. PHƯƠNG PHÁP LUẬN VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
2.1 PHƯƠNG PHÁP LUẬN
2.1.1 GIỚI THIỆU VỀ THẨM ĐỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ
2.1.2 GIỚI THIỆU VỀ DỰ ÁN ĐẦU TƯ
2.1.3 LÃI XUẤT CHIẾT KHẤU CỦA DỰ ÁN
2.1.4 CÁC CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH ĐÁNH GIÁ HIỆU QUẢ TÀI CHÍNH CỦA DỰ ÁN
2.1.5 MỘT SỐ CHỈ TIÊU TÀI CHÍNH TRONG DOANH NGHIỆP
2.1.6 MỘI DUNG THẨM ĐỊNH DỰ ÁN
2.1.7 SƠ ĐỒ QUY TRÌNH THẨM ĐỊNH TÍN DỤNG
CHƯƠNG 3. KHÁI QUÁT VỀ NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG
3.1 LƯỢC SỬ HÌNH THÀNH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA BIDV
3.2 NGÂN HÀNG ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN VIỆT NAM CHI NHÁNH TỈNH HẬU GIANG
CHƯƠNG 4. THẨM DỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN
PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI NGÀNH THỦY SẢN CỦA CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN THIÊN MÃ
4.1 GIỚI THIỆU VỀ CÔNG TY TNHH XUẤT NHẬP KHẨU THỦY SẢN THIÊN MÃ
4.2 THẨM DỊNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG NHÀ MÁY CHẾ BIẾN
PHẾ LIỆU, PHẾ THẢI NGÀNH THỦY SẢN
4.3 PHÂN TÍCH RỦI RO KHI ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN
CHƯƠNG 5. GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN
VÀ BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TẠI NGÂN HÀNG
5.1 GIẢI PHÁP HẠN CHẾ RỦI RO CHO VIỆC ĐẦU TƯ VÀO DỰ ÁN
5.2 BIỆN PHÁP NÂNG CAO CÔNG TÁC THẨM ĐỊNH TẠI NGÂN HÀNG
CHƯƠNG 6. KẾT LUẬN- KIẾN NGHỊ
6.1 KẾT LUẬN
6.2 KIẾN NGHỊ


Xem Thêm: Thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thẩm định dự án đầu tư xây dựng nhà máy chế biến phế liệu, phế thải ngành thủy sản sẽ giúp ích cho bạn.