Đề tài: Biện pháp nâng cao sử dụng vốn lưu động trong Công ty TNHH XNK TMTH Tấn Đạt


Lời nói đầu
Chương 1: TÌNH HÌNH CHUNG VÀ CÁC ĐIỀU KIỆN SẢN XUẤT CHỦ YẾU CỦA CÔNG TY TNHH XNK TMTH TẤN ĐẠT NĂM 2008
Quá trình hình thành và phát triển của Công ty
1.2. Điều kiện sản xuất - kinh doanh của Công ty
1.3. Điều kiện kinh tế- xã hội của Công ty
1.4. Tình hình xây dựng và thực hiện kế hoạch của Công ty
CHƯƠNG 2: PHÂN TÍCH HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT KINH DOANH CỦA CÔNG TY TNHH XNK TMTH TẤN ĐẠT NĂM 2008
2.1. Đánh giá chung hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty TNHH XNK TMTH Tấn Đạt năm 2008.
2.2. Phân tích tình hình kinh doanh của Công ty
2.3. Phân tích tình hình sử dụng tài sản cố định
2.4. Phân tích tình hình sử dụng lao động và tiền lương.
2.5. Phân tích giá thành sản phẩm
2.6. Phân tích tình hình tài chính của Công ty TNHH XNK TMTH Tấn Đạt năm 2008
Chương 3: BIỆN PHÁP NÂNG CAO HIỆU QUẢ SỬ DỤNG VỐN LƯU ĐỘNG CỦA CÔNG TY TNHH XNK TMTH TẤN ĐẠT
3.1 Căn cứ chọn chuyên đề
3.2. Cơ sở lý luận của chuyên đề
3.3. Phân tích tình hình sử dụng vốn lưu động của Công ty TNH XNK TMTH Tấn Đạt giai đoạn 2005- 2008
3.4. Những vấn đề đặt ra trong tổ chức và sử dụng vốn lưu động ở Công ty
3.5. Biện pháp nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn lưu động của Công ty TNH XNK TMTH Tấn Đạt.
KẾT LUẬN CHUNG


Xem Thêm: Biện pháp nâng cao sử dụng vốn lưu động trong Công ty TNHH xuất nhập khẩu TMTH Tấn Đạt
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Biện pháp nâng cao sử dụng vốn lưu động trong Công ty TNHH xuất nhập khẩu TMTH Tấn Đạt sẽ giúp ích cho bạn.