Đề tài: Tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển KT-XH ở thành phố Đà Nẵng


Luận văn dài 90 trang:
Nhiệm vụ của luận văn:
Nghiên cứu cơ sở lý luận của đầu tư trực tiếp nước ngoài;
Thực trạng sự và nguyên nhân tác động tích cực và tiêu cực của FDI đối với phát triển KT-XH ở thành phố Đà Nẵng;
Đề ra các giải pháp để nâng cao tác động tích cực của FDI đối với đầu tư trực tiếp nước ngoài.
MỤC LỤC

TrangMỞ ĐẦU 1

Chương 1: ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI VÀ VAI TRÒ FDI ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI 5
1.1 Bản chất, đặc điểm của đầu tư trực tiếp nước ngoài 5
1.2 Tác động của FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội . 16
1.3 Kinh nghiệm về thu hút FDI để phát triển kinh tế - xã hội . 27

Chương 2: TÁC ĐỘNG CỦA ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở ĐÀ NẴNG . 33
2.1 Đặc điểm tự nhiên, xã hội của thành phố Đà Nẵng . 33
2.2 Tổng quan về tình hình FDI ở thành phố Đà Nẵng . 34
2.3 Tác động của FDI đối với sự phát triển KT-XH thành phố 40

Chương 3: GIẢI PHÁP NÂNG CAO TÁC ĐỘNG TÍCH CỰC CỦA FDI ĐỐI VỚI PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG . 64
3.1 Một số quan điểm cơ bản trong việc nâng cao tác động tích cực của FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội 64
3.2 Mục tiêu và định hướng chính trong việc nâng cao tác động tích cực của FDI đối với kinh tế - xã hội thành phố Đà Nẵng . 68
3.3 Những giải pháp cơ bản nhằm nâng cao tác động tích cực của FDI đối với phát triển kinh tế - xã hội . 73

KẾT LUẬN . 96

DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO . 98

PHỤ LỤC . i


Xem Thêm: Tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển KT-XH ở thành phố Đà Nẵng
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Tác động đầu tư trực tiếp nước ngoài vào phát triển KT-XH ở thành phố Đà Nẵng sẽ giúp ích cho bạn.