Đề tài: Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An hiện nay


Luận văn dài 99 trang:
Nhiệm vụ của đề tài
- Hệ thống những vấn đề lý luận cơ bản về đầu tư, khu công nghiệp, thu hút đầu tư vào khu công nghiệp.
- Phân tích, đánh giá thực trạng thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An trong những năm qua.
- Xây dựng phương hướng và đề xuất những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An trong những năm tới.
MỤC LỤC


MỞ ĐẦU
Chương 1: KHU CÔNG NGHIỆP VÀ THU HÚT ĐẦU TƯ
VÀO KHU CÔNG NGHIỆP
1.1. Khu công nghiệp
1.2. Thu hút đầu tư vào khu công nghiệp
1.3. Kinh nghiệm thu hút đầu tư vào một số khu công nghiệp ở Việt Nam
Chương 2: THỰC TRẠNG THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC
KHU CÔNG NGHIỆP Ở NGHỆ AN
2.1. Đặc điểm tự nhiên, kinh tế- xã hội Nghệ An ảnh hưởng
trực tiếp đến thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp
2.2. Tình hình thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An thời gian qua
2.3. Những khó khăn vướng mắc và nguyên nhân làm hạn chế thu hút đầu tư vào các KCN ở Nghệ An thời gian qua
Chương 3: PHƯƠNG HƯỚNG VÀ GIẢI PHÁP ĐẨY MẠNH THU HÚT ĐẦU TƯ VÀO CÁC KHU CÔNG NGHIỆP Ở NGHỆ AN
3.1. Phương hướng đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An
3.2. Những giải pháp chủ yếu nhằm đẩy mạnh thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An trong thời gian tới
KẾT LUẬN
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
PHỤ LỤC


Xem Thêm: Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An hiện nay
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Thu hút đầu tư vào các khu công nghiệp ở Nghệ An hiện nay sẽ giúp ích cho bạn.