Đề tài: Những giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng trong giai đoạn hiện nay


Luận văn dài 111 trang:
Nhiệm vụ nghiên cứu
- Hệ thống hoá cơ sở lý luận và thực tiễn của FDI, làm rõ vai trò của nó đối với sự phát triển kinh tế đối với các vùng, địa phương.
- Phân tích thực trạng đầu tư và đánh giá chính sách thu hút vốn FDI ở Đà Nẵng thời gian từ năm 1997 đến 2006
- Luận chứng những giải pháp tăng cường thu hút vốn FDI ở Đà Nẵng trong th
MỤC LỤC


Trang
MỞ ĐẦU
1
Chương 1:SỰ CẦN THIẾT KHÁCH QUAN TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở ĐÀ NẴNG
6
1.1. Vai trò của vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài đối với quá trình phát triển kinh tế
6
1.2. Nhu cầu thu hút vốn và sự cần thiết đẩy mạnh đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng
19
1.3. Chính sách thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài của Nhà nước Việt Nam
24
1.4. Kinh nghiệm của một số địa phương về chính sách thu hút đầu tư trực tiếp nước ngoài
36
Chương 2: THỰC TRẠNG ĐẦU TƯ VÀ CÁC BIỆN PHÁP THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở ĐÀ NẴNG
43
2.1. Thực trạng đầu tư trực tiếp nước ngoài
43
2.2. Đánh giá tác động của đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng
56
2.3. Tình hình thực hiện các biện pháp thu hút và quản lý đầu tư trực tiếp nước ngoài của Đà Nẵng
67
Chương 3: QUAN ĐIỂM VÀ GIẢI PHÁP TĂNG CƯỜNG THU HÚT VỐN ĐẦU TƯ TRỰC TIẾP NƯỚC NGOÀI Ở ĐÀ NẴNG
78
3.1. Quan điểm và định hướng tiếp tục tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng
78
3.2. Những giải pháp về quản lý nhà nước nhằm tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng
83
3.3. Những giải pháp đối với các doanh nghiệp và tổ chức trong nước
98
KẾT LUẬN
107
DANH MỤC TÀI LIỆU THAM KHẢO
108
PHỤ LỤC
112


Xem Thêm: Những giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng trong giai đoạn hiện na
Nội dung trên chỉ thể hiện một phần hoặc nhiều phần trích dẫn. Để có thể xem đầy đủ, chi tiết và đúng định dạng tài liệu, bạn vui lòng tải tài liệu. Hy vọng tài liệu Những giải pháp tăng cường thu hút vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài ở Đà Nẵng trong giai đoạn hiện na sẽ giúp ích cho bạn.